برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1398 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 109 تا صفحه 117 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير فرسودگي شغلي بر قصد ترک خدمت کارکنان با در نظرگرفتن نقش ميانجي رضايت شغلي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد قزوین، گروه مدیریت صنعتی، قزوین، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف پديده فرسودگي شغلي و ترک شغل ناشي از آن، به معضلي براي بسياري از سازمان? ها در دنيا تبديل شده است. هدف اين مطالعه بررسي تاثير فرسودگي شغلي بر قصد ترک خدمت کارکنان با در نظرگرفتن نقش ميانجي رضايت شغلي مي? باشد. روش کار از مجموع 1100 نفر از کارکنان شاغل تعداد 288 نفر با استفاده از روش نمونه? گيري تصادفي ساده و بر اساس جدول مورگان انتخاب گرديدند. داده هاي تحقيق با استفاده از پرسشنامه استاندارد که روايي و پايايي آن مورد تاييد قرار گرفت، جمع آوري شدند. جهت بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق از آزمون کولموگروف-اسميرنوف و جهت تحليل داده ها از نرم افزار آماري Smart-PLS استفاده شد. يافته ها نتايج بدست آمده از اين تحقيق مشخص نمود که شاخص? هاي فرسودگي شغلي، بدبيني و بي کفايتي، تاثير منفي و معني داري بر رضايت شغلي دارند، ولي تاثير خستگي بر رضايت شغلي تاييد نگرديد. همچنين مشخص شد شاخص هاي خستگي، بدبيني و بي کفايتي تاثير مثبت و معناداري بر قصد ترک خدمت کارکنان دارند، در حالي? که رضايت شغلي تاثير منفي و معناداري بر قصد ترک خدمت کارکنان دارد. نقش مثبت و معني دار رضايت شغلي به عنوان ميانجي بين فرسودگي شغلي و قصد ترک خدمت کارکنان تاييد شد. همچنين نقش مثبت و معنادار رضايت شغلي در تاثير بدبيني بر قصد ترک خدمت کارکنان، و نيز بي کفايتي بر قصد ترک خدمت کارکنان مورد تاييد قرار گرفت در حالي? که نقش ميانجي رضايت شغلي در تاثير خستگي بر قصد ترک خدمت کارکنان تاييد نشد. نتيجه گيري سازماندهي اقداماتي در جهت کاهش استرس کارکنان باعث کاهش خستگي عاطفي گرديده و مانع ايجاد فاصله هيجاني و شناختي کارکنان مي? گردد. اقداماتي جهت کاهش فاصله ميان فرد شاغل و دريافت کنندگان خدمات او از بروز بدبيني در کارمندان مي کاهد و شفاف سازي نقش کارمندان در پيشرفت? هاي سازمان و افزايش حس کارآمدي آنان، در کاهش حس بي کفايتي آنها سهيم است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قراخانی، د.، و زعفرانچی، آ. (1398). تاثیر فرسودگی شغلی بر قصد ترک خدمت کارکنان با در نظرگرفتن نقش میانجی رضایت شغلی. سلامت و بهداشت اردبیل, 10(1 ), 109-117. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468523Vancouver : کپی

قراخانی داوود، زعفرانچی آرش. تاثیر فرسودگی شغلی بر قصد ترک خدمت کارکنان با در نظرگرفتن نقش میانجی رضایت شغلی. سلامت و بهداشت اردبیل. 1398 [cited 2022January21];10(1 ):109-117. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468523IEEE : کپی

قراخانی، د.، زعفرانچی، آ.، 1398. تاثیر فرسودگی شغلی بر قصد ترک خدمت کارکنان با در نظرگرفتن نقش میانجی رضایت شغلی. سلامت و بهداشت اردبیل, [online] 10(1 ), pp.109-117. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468523. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 513 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی