برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1396 , دوره  8 , شماره  4 ; از صفحه 370 تا صفحه 384 .
 
عنوان مقاله: 

تحليل وضعيت تفکيک از مبدا پسماندهاي جامد شهري با تاکيد بر مشارکت شهروندان مطالعه موردي: مناطق چهارگانه شهرداري اردبيل

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم انسانی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل
 
چکیده: 
زمينه و هدف: با توجه به افزايش توليد روزانه پسماند شهري، مشارکت شهروندان در تفکيک از مبدا پسماندهاي شهري، امري ضروري است. هدف اين پژوهش شناخت و تحليل وضعيت شاخص هاي مشارکت در تفکيک از مبدا پسماند در مناطق چهارگانه شهرداري اردبيل است. روش کار: اين تحقيق از نوع توصيفي-تحليلي بود که به روش پيمايشي انجام شد. با توجه به تعداد خانوارهاي ساکن در شهر اردبيل که حدود 152700 خانوار بود، از روش کوکران براي انتخاب 386 نمونه براي پرسشگري استفاده شد. همچنين از 36 خبره مصاحبه به عمل آمد. آزمون پايايي، به روش آلفاي کرونباخ معادل 79/0 به دست آمد که پايايي بالاي ابزار اندازه گيري را تاييد مي کند. در تجزيه و تحليل داده ها از آمار و آزمون هاي توصيفي و استنباطي از جمله آمار مرکزي، آزمون هاي شاپيرو ويلک، اسميرنوف، آزمون هاي همبستگي پيرسون، آزمون F، آناليز واريانس، رگرسيون و مدل تحليل مسير و نرم افزارهاي SPSS و GIS استفاده گرديد. يافته ها: تحليل ها نشان داد که بين عوامل توانمندسازي و ظرفيت سازي، فرهنگي، بهداشت محيط، زيرساخت، دسترسي مکاني و اجتماعي با ميزان مشارکت شهروندان رابطه معني داري وجود دارد و بين عامل اقتصادي با ميزان مشارکت رابطه معني داري وجود ندارد. نتيجه گيري: تفکيک از مبدا پسماندهاي شهري امري اجتماعي، فرهنگي و مشارکتي است که نيازمند تامين تسهيلات، زيرساخت مکاني، ظرفيت سازي، فرهنگ سازي و توانمندسازي شهروندان در مقياس شهر و مناطق چهارگانه شهرداري است. همچنين نيازمند برنامه ريزي و مديريت زماني، مالي، تجهيزاتي و نيروي انساني به صورت مستمر و پايدار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی، ع.، و شکری پوردیزج، ح.، و فتحی، ق.، و معصومی، د.، و پیشگر، ا. (1396). تحلیل وضعیت تفکیک از مبدا پسماندهای جامد شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل. سلامت و بهداشت اردبیل, 8(4 ), 370-384. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468520Vancouver : کپی

محمدی علیرضا، شکری پوردیزج حسین، فتحی قاسم، معصومی دلاور، پیشگر الهه. تحلیل وضعیت تفکیک از مبدا پسماندهای جامد شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل. سلامت و بهداشت اردبیل. 1396 [cited 2022January28];8(4 ):370-384. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468520IEEE : کپی

محمدی، ع.، شکری پوردیزج، ح.، فتحی، ق.، معصومی، د.، پیشگر، ا.، 1396. تحلیل وضعیت تفکیک از مبدا پسماندهای جامد شهری با تاکید بر مشارکت شهروندان مطالعه موردی: مناطق چهارگانه شهرداری اردبیل. سلامت و بهداشت اردبیل, [online] 8(4 ), pp.370-384. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=468520. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 234 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی