4 SID.ir | اثر مکمل هاي تجاري اگريموس و باکتوسل بر جمعيت باکتري هاي اسيدلاکتيکي روده و مقاومت در برابر استرس هاي دما و شوري در ماهي زبرا (Danio rerio)

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

اثر مکمل هاي تجاري اگريموس و باکتوسل بر جمعيت باکتري هاي اسيدلاکتيکي روده و مقاومت در برابر استرس هاي دما و شوري در ماهي زبرا (Danio rerio)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه شيلات، دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه صنعتي اصفهان، اصفهان، ايران
 
چکیده: 
به منظور مقايسه اثر دو نوع مکمل غذايي تجاري پربيوتيکي (اگريموس) و پروبيوتيکي (باکتوسل) بر مقاومت به استرس هاي دما، شوري و تغييرات جمعيت باکتري هاي اسيد لاکتيکي روده در ماهي زبرا دانيو (D. rerio)، اين تحقيق انجام شد. لذا 630 قطعه ماهي در 21 آکواريوم تقسيم شده و طي دوره آزمايش، جيره غذايي پايه به عنوان تيمار شاهد (T0) و سه جيره غذايي T1، T2 و T3 به ترتيب با سطوح 2، 4 و 8 گرم پربيوتيک اگريموس در هر کيلوگرم غذا و نيز سه جيره T4، T5 و T6 به-ترتيب با 0/1، 0/2 و 0/4 گرم پروبيوتيک باکتوسل در هر کيلوگرم جيره با 3 تکرار به عنوان تيمارهاي آزمايش در نظر گرفته شدند. بچه ماهيان 15 روزه به مدت 90 روز با جيره هاي آزمايشي تغذيه شدند. نتايج نشان داد ماهيان تغذيه شده با جيره هاي پروبيوتيکي به طور معني داري مقاومت بيشتري نسبت به استرس دارا هستند. درصد بازماندگي و مقاومت نسبت به استرس دمايي بين تمامي تيمارها با تيمار شاهد اختلاف معني دار داشت (P<0. 05). بر اساس نتايج تعداد باکتري هاي اسيد لاکتيکي در تيمارهاي تغذيه شده با سطوح مختلف اگريموس و باکتوسل پس از 90 روز نسبت به تيمار شاهد افزايش معني دار نشان دادند. اما از نظر تعداد کل باکتري ها تمامي سطوح تغذيه اي با پروبيوتيک باکتوسل داراي اختلاف معني داري با تيمار شاهد و تيمارهاي پربيوتيک اگريموس بوده و تيمار T6 با کليه تيمارها اختلاف معني دار نشان داد. همچنين مشاهده شد تمامي تيمارهاي پربيوتيکي و پروبيوتيکي پس از تغذيه 90 روزه افزايش معني دار وزن را نشان دادند. از نظر افزايش شاخص طول کليه تيمارهاي پروبيوتيکي نسبت به شاهد افزايش معني دار نشان دادند. نتايج حاصل از اين آزمايش استفاده از جيره غذايي حاوي مکمل هاي غذايي تجاري فوق را در بهبود عملکرد پاسخ به استرس و فلور روده تأييد نموده و کاربرد آن ها را پيشنهاد مي دهد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 19
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی