مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي تأثير موقعيت رفتار مصرف کننده بر واکنش هاي رفتاري با ميانجي گري ارزش ادراک شده و پاسخ هاي هيجاني (مورد مطالعه: مصرف کنندگان روغن لادن در شهر تهران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه سمنان
 
چکیده: 
الگوي انتخاب و نوع واکنشي که شخص در هر موقعيت از خود نشان مي دهد به عوامل موقعيتي و غير موقعيتي مختلفي بستگي دارد. درک چگونگي تأثير اين عوامل بر واکنش رفتاري مصرف کننده امري مهم و حائز اهميت در حوزه ي بازاريابي است. از اين رو پژوهش حاضر، به بررسي تأثير موقعيت رفتار مصرف کننده بر واکنش رفتاري با ميانجي گري ارزش ادراک شده و پاسخ هاي هيجاني مصرف کنندگان روغن لادن در شهر تهران مي پردازد. تحقيق از لحاظ هدف، کاربردي بوده و به صورت توصيفي-پيمايشي صورت گرفته است. جامعه آماري اين تحقيق، مصرف کنندگان روغن لادن در شهر تهران مي باشد. بدين منظور از نمونه گيري تصادفي خوشه اي از بين 400 مصرف کننده ي روغن لادن در 5 منطقه ي شهر تهران پرسشنامه هايي تکميل و جمع آوري شد و به منظور تحليل داده ها با استفاده از دو نرم افزار SPSS و ليزرل از دو نوع آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد. يافته هاي پژوهش حاکي از آن است که موقعيت رفتار مصرف کننده بر ارزش ادراک شده و بر واکنش رفتاري (به صورت مستقيم و غير مستقيم) داراي تأثير مثبت و معناداري مي باشد، همچنين ارزش ادراک شده بر پاسخ هاي هيجاني داراي تأثير مثبت و معنادار است و پاسخ هاي هيجاني نيز بر واکنش رفتاري مصرف کننده داراي تأثير مثبت و معناداري مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 69
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی