برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1397 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 37 تا صفحه 45 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط نگرش مذهبي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه هاي شهر همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: نگرش مذهبي در وضعيت بهداشت روان دانشجويان تاثيرگذار است، لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي همبستگي نگرش مذهبي و سلامت رواني دانشجويان دانشگاه هاي شهر همدان در سال 1395 طراحي و اجرا شد. روش ها: اين مطالعه توصيفي-همبستگي بر روي 700 نفر از دانشجويان دانشگاه هاي همدان به روش نمونه گيري طبقه بندي تصادفي انجام شد. داده ها به روش خود گزارش دهي و با استفاده از يک پرسشنامه سه بخشي مشتمل بر اطلاعات دموگرافيک، پرسشنامه سلامت روان و نگرش مذهبي جمع آوري شد. داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 16 و با استفاده از آمار توصيفي و تحليلي شامل آزمون تي مستقل و آناليز واريانس يک طرفه و ضريب همبستگي پيرسون تحليل گرديد. نتايج: وضعيت نگرش مذهبي و سلامت روان دانشجويان به ترتيب با کسب 79/60 و 65/18 درصد حداکثر نمره قابل اکتساب در سطح نسبتا مطلوب ارزيابي گرديد. به علاوه، 4/25 درصد دانشجويان شرکت کننده در مطالعه مشکوک به اختلال رواني بودند. بين نمرات نگرش مذهبي و سلامت رواني دانشجويان همبستگي معکوس و معني داري مشاهده شد (0/01 P<، 0/23-r=). نتيجه گيري: با توجه به يافته هاي مطالعه حاضر و ارتباط بين سلامت رواني و نگرش مذهبي دانشجويان، طراحي و اجراي مداخلاتي در زمينه بهبود و ارتقاء نگرش مذهبي دانشجويان ضروري به نظر مي رسد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 96
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی