برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1394 , دوره  8 , شماره  3 ; از صفحه 551 تا صفحه 570 .
 
عنوان مقاله: 

تأثير شايستگي هاي کارآفرينانه در شکل گيري هوشياري کارآفرينانه (مورد مطالعه: شرکت هاي خدمات مشاورة کشاورزي استان کرمان)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تهران
 
چکیده: 
هدف اين تحقيق، بررسي تأثير شايستگي هاي کارآفرينانه بر شکل گيري ويژگي هوشياري کارآفرينانة مرتبط با فرصت هاي کارآفريني بود. اين پژوهش از نظر هدف از نوع تحقيقات کاربردي و به لحاظ شيوة گردآوري داده ها، از نوع تحقيقات توصيفي-پيمايشي بود. جامعة آماري اين تحقيق را 346 نفر از اعضاي شرکت هاي خدمات مشاوره اي، فني و مهندسي کشاورزي در شهرستان هاي جنوب استان کرمان تشکيل مي دهند که با توجه به فرمول کوکران، 132 نفر از آن ها از طريق روش نمونه گيري طبقه اي با انتساب متناسب انتخاب شدند. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه هاي استاندارد استفاده شد. براي تعيين روايي پرسشنامه از روايي صوري، تشخيصي و همگرا به روش تعيين شاخص ميانگين واريانس استخراج شده استفاده شد. به منظور تعيين پايايي ابزار تحقيق نيز از روش پايايي ترکيبي استفاده شد که مقادير آن براي بخش هاي اصلي پرسشنامه در سطح مناسب (در دامنة بين 82/0 تا 90/0) قرار داشت. براساس نتايج تحقيق فرضيه هاي پژوهش تأييد شد و مشخص شد شايستگي کارآفرينانه تأثير مثبت و معني داري بر سه شاخص هوشياري کارآفرينانه شامل پويش و جست وجو، برقراري روابط و پيوندها و ارزشيابي و قضاوت دارد. همچنين، نتايج نشان داد در بين شاخص هاي هوشياري کارآفرينانه، شاخص ارزشيابي و قضاوت در مقايسه با دو شاخص ديگر بيشترين تأثيرپذيري را از شايستگي هاي کارآفرينانه دارد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 58 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی