برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزشيابي اثربخشي طرح توانبخشي مبتني بر اجتماع در توانمندسازي زنان روستايي شهرستان بيرجند

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه گرگان، استان گرگان
 
چکیده: 
اين تحقيق با هدف ارزشيابي اثربخشي طرح توانبخشي مبتني بر اجتماع، در توانمندسازي زنان روستايي داراي معلوليت شهرستان بيرجند خراسان جنوبي انجام گرفت. اين مطالعه توصيفي به روش پيمايشي انجام شد. جامعه ي آماري تحقيق (591 نفر) دربرگيرنده ي تمام زنان روستايي داراي معلوليت تحت پوشش برنامه ي توانبخشي مبتني بر اجتماع، در شهرستان بيرجند بود. طبق فرمول کوکران، حجم نمونه 204 نفر تعيين شد. گزينش نمونه ها به روش نمونه گيري چندمرحله اي انجام شد. روايي صوري و محتوايي ابزار تحقيق (پرسشنامه ي محقق ساخته) بر اساس نظر گروهي از خبرگان تأمين و پايايي آن از طريق محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ بين 72/0 تا 98/0 تأييد شد. طبق يافته هاي تحقيق، 13 درصد پاسخگويان اثربخشي طرح را خيلي زياد، 5/10 درصد در حد زياد، 12 درصد در حد متوسط، 41 درصد در حد کم و 5/23 درصد در حد خيلي کم ارزيابي کرده اند. نتايج آزمون هاي مقايسه نشان داد پاسخگوياني که در کلاس هاي آموزشي شرکت کرده اند، پاسخگوياني که در گروه معلوليت شنوايي و گويايي قرار دارند و پاسخگوياني که از تجهيزات توانمندسازي سمعک استفاده مي کنند، اثربخشي طرح را بيشتر ارزيابي کرده ­ اند. تحليل عاملي عوامل مؤثر بر اثربخشي توانبخشي مبتني بر اجتماع به استخراج سه عامل تأثيرگذار با عنوان رويکرد نيازمحور توانبخشي مبتني بر اجتماع، حمايت اجتماعي از توانبخشي مبتني بر اجتماع، انسجام و همکاري نهادي در اجراي برنامه ي توانبخشي مبتني بر اجتماع منجر شد. در مجموع اين سه عامل 33/78 درصد از کل واريانس عوامل مؤثر بر اثربخشي برنامه ي توانبخشي مبتني بر اجتماع را تبيين کردند. ضريب همبستگي نشان داد ارزيابي پاسخگويان از اثربخشي برنامه ي توانبخشي مبتني بر اجتماع با رضايت از زندگي، برخورداري از مهارت، تحصيلات، رويکرد نيازمحور و همکاري و انسجام نهادي برنامه و ميزان درآمد و حمايت اجتماعي از برنامه به عنوان متغيرهاي مستقل مثبت و معنادار است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی