5 SID.ir | ارزيابي تاثير رفتار بهداشتي والدين روي شاخص هايSiC (پوسيدگي هاي قابل توجه) وپلاک دنداني

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
ارزيابي تاثير رفتار بهداشتي والدين روي شاخص هايSiC (پوسيدگي هاي قابل توجه) وپلاک دنداني
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آسيب شناسي فک و صورت، دانشکده دندانپزشکي،دانشگاه علوم پزشکي کرمان،کرمان ،ايران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: پوسيدگي دنداني يکي از شايع ترين بيماري هاي مزمن دوران کودکي است. والدين نقش مهمي در کنترل بروز پوسيدگي در کودکان خود دارند. هدف از مطالعه حاضر ارزيابي تاثير رفتار بهداشتي والدين روي شاخص هاي SiC (پوسيدگي هاي قابل توجه) و پلاک دنداني کودکان دبستاني آنها بوده است. مواد و روشها: اين مطالعه از نوع مقطعي توصيفي-تحليلي است که بر روي 200 دانش آموز دختر کلاس اول دبستان شهر کرمان انجام شد. روش جمع آوري داده ها پرسشنامه شامل وضعيت رعايت بهداشت دهان والدين و کودکان و اطلاعات دموگرافيک و معاينه باليني کودکان شامل معاينه دندان از نظر پوسيدگي براساس معيارهاي WHO و شاخص پلاک دنداني بود. از آزمون t-test و رگرسيون خطي در سطح معناداري 5% براي آناليز داده ها استفاده شد. يافته ها: پاسخ دهندگان در اين مطالعه 89% (179نفر)، والدين مادر و بقيه پدران بودند. ميانگين سني والدين33/6± 00/34 سال بودند. 126 نفر از پدران (63%) و 100 نفر از مادران (52. 5%) تحصيلات دانشگاهي داشتند. ميانگين و انحراف معيار دو شاخص SiC و dmft به ترتيب3. 25± 6. 29 و 27/3 ± 25/5 به دست آمد. ميانگين شاخص پلاک در گروه با پوسيدگي بيشتر بطور معني داري بيشتر بود (0. 003p=)ميانگين نمره ي عملکرد بهداشتي دريک سوم افرادي که بالاترين dmft را داشتند 1. 742± 6. 87 و در دو سوم بقيه 1. 84± 7. 14بود. بين اين دوگروه تفاوت آماري معني داري وجود داشت(0. 036p=). بين سن والدين و شغل مادران با عملکرد بهداشتي کودکان ارتباط آماري معني دار مشاهده شد(0. 050p=)و(0. 008p=). بين شغل پدران با عملکرد بهداشتي خودشان ارتباط آماري معني دار مشاهده شد. ( 0. 020p=) نتيجه گيري: نتايج حاصل از اين تحقيق نشان داد که عملکرد بهداشتي والدين رابطه مستقيمي با ميزان شيوع پوسيدگي در فرزندانشان دارد.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 15
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی