برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 21 تا صفحه 39 .
 
عنوان مقاله: 

شناسايي و اولويت بندي خط مشي هاي توسعه کارآفريني بخش تعاون

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده مدیریت، دانشگاه سیستان و بلوچستان
 
چکیده: 
نظام تعاوني روش مناسبي براي ايجاد کسب و کار است. در نتيجه هدف اين پژوهش شناسايي و اولويت بندي خط مشي هاي توسعه ي کارآفريني بخش تعاون مي باشد. روش پژوهش از نظر هدف کاربردي و از نوع توصيفي-پيمايشي است. جامعه ي آماري پژوهش مديران، اداره ي تعاون و اعضاي هيأت علمي دانشکده ي مديريت و اقتصاد دانشگاه سيستان و بلوچستان بودندکه سرشماري شدند. ابزار پژوهش دو پرسشنامه ي محقق ساخته بود. ابتدا پرسشنامه اي با طيف 5 گزينه اي ليکرت تهيه و روايي و پايايي آن تأئيد شد. تعداد 30 پرسشنامه توزيع و پس از جمع آوري به کمک نرم افزار اسمارت پي ال اس شاخص هايي که بار عاملي بيشتري داشتند انتخاب و پرسشنامه ي ارجحيت بندي با معيارهاي منتخب تهيه شد. اين پرسشنامه 3 معيار، 8 زيرمعيار و 42 گزينه داشت. روايي پرسشنامه تأئيد شد. نرخ ناسازگاري کليه ي شاخص ها نيز کمتر از 1/0 به دست آمد. سپس اين پرسشنامه مجدد بين اعضاي نمونه توزيع و داده هاي به دست آمده با روش AHP و نرم افزار سوپر دسيژن تجزيه و تحليل شد. نتايج تحقيق نشان داد خط مشي هاي حوزه ي بسترسازي با وزن 70/0 در رتبه ي نخست، حوزه ي هدايت و عملياتي با وزن 20/0 در رتبه ي دوم و حوزه ي تثبيت و نهادينه سازي با وزن 08/0 در رتبه ي سوم قرار دارد. مهم ترين زيرمعيارهاي حوزه ي بسترسازي و نهادينه سازي، خط مشي هاي آموزش و مهارت با وزن هاي 73/0 و 69/0 و در حوزه ي عملياتي، خط مشي هاي حوزه ي انگيزش با وزن 80/0 است؛ بنابراين به خط مشي گذاران توصيه مي شود بيشترين توجه آن ها به بستر سازي معطوف شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 142
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی