5 SID.ir | تأثير پيش تيمار بذر با آب بر جوانه زني، رشد و فعاليت آنزيم هاي پاداکسنده ي گياهچه هاي گاوزبان اروپايي (Borago officinalis L. ) در شرايط تنش کادميوم

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
تأثير پيش تيمار بذر با آب بر جوانه زني، رشد و فعاليت آنزيم هاي پاداکسنده ي گياهچه هاي گاوزبان اروپايي (Borago officinalis L. ) در شرايط تنش کادميوم
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبيلي، اردبيل
 
چکیده: 
کادميوم يکي از فلزهاي سنگين و از جمله آلاينده هاي مهم محيط زيست است که جوانه زني و رشد و نمو گياهان را مهار مي کند، لذا در اين شرايط استفاده از روش هايي که جوانه زني گياه را تحريک کند ضروري به نظر مي رسد. در اين تحقيق تأثير پيش تيمار بذر با آب (هيدروپرايمينگ) بر شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي گياه دارويي گاوزبان اروپايي (Borago officinalis L. ) در شرايط تنش کادميوم به صورت فاکتوريل در قالب طرح کامل تصادفي با سه تکرار در سال 1394 در دانشگاه محقق اردبيلي بررسي شد. عامل هاي آزمايشي شامل تنش کادميوم در چهار سطح (1S، 2S، 3S و 4S: به ترتيب 0، 10، 50 و 100 ميلي گرم کادميوم در ليتر) و پيش تيمار بذر با آب در چهار سطح (0 (شاهد)، 12، 24 و 48 ساعت) بود. نتايج نشان داد، با افزايش شدت تنش، ميانگين درصد و سرعت جوانه زني، وزن خشک و طول گياهچه، شاخص هاي طولي و وزني توان و فعاليت آنزيم هاي کاتالاز و پراکسيداز کاهش يافت. در شرايط بدون تنش، درصد و سرعت جوانه زني و وزن خشک گياهچه هاي ناشي از بذرهاي پيش تيمار شده به طور معني داري بيشتر از بذرهاي شاهد بود. پيش تيمار بذر با آب شاخص هاي جوانه زني و رشد گياهچه هاي گاوزبان اروپايي در شرايط تنش کادميوم را به طور معني داري افزايش داد. به طوري که، پيش تيمار بذر با آب به مدت 48 ساعت سبب افزايش معني دار و دو برابري در سرعت جوانه زني بذرها، 5/4 برابري شاخص وزني گياهچه ها، 5/3 برابري فعاليت آنزيم کاتالاز و 5/2 برابري فعاليت آنزيم پراکسيداز نسبت به شاهد شد. در مجموع، پيش تيمار بذر با آب بذر به مدت 48 ساعت بيشترين اثر مثبت را بر جوانه زني و رشد گياهچه هاي گاوزبان اروپايي داشت.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 22
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی