برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  48 , شماره  1 ; از صفحه 199 تا صفحه 205 .
 
عنوان مقاله: 

دﻣ ﺎ ﻫ ﺎ ي ﻛ ﺎ ردﻳ ﻨ ﺎ ل، واکنش به دما و داﻣ ﻨ ﮥ ﺑ ﺮ دﺑ ﺎ ري دﻣ ﺎ ﯾ ﯽ ﺟ ﻮ اﻧ ﻪ زﻧ ﯽ ﺑ ﺬ ر باميه (Abelmoschus esculentus)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد
 
چکیده: 
هدف از اين تحقيق کمي سازي پاسخ سرعت جوانه زني باميه به دما، برآورد دماهاي کاردينال براي درصدهاي مختلف جوانه زني بود. سه مدل رگرسيوني غيرخطي [چند جمله اي درجه دو، دوتکه اي و بتا] در هفت دماي ثابت [10، 15، 20، 25، 30، 35 و 40 درجه سانتي گراد] براي توصيف پاسخ دمايي سرعت جوانه زني باميه مورد ارزيابي قرار گرفت. شاخص هاي مختلف آماري [ريشه ميانگين مربعات (RMSE) و ضريب تبيين (R2)] براي مقايسه مدل ها به کار رفت. پارامترهاي مدل برآورد شده با استفاده از مدل بتا از اطمينان بيش تري نسبت به ساير مدل ها برخوردار بود (RMSE=0. 0019, R2=0. 90). دماهاي پايه، بهينه و بيشينه به ترتيب 84/9، 31/30 و 63/40 درجه سانتي گراد برآورد شد. دﻣ ﺎ ﻫ ﺎ ي ﻛ ﺎ ردﻳ ﻨ ﺎ ل ﺑ ﻪ ﻣ ﺪ لﻫ ﺎ ي ﻣ ﻮ رد ارزﻳ ﺎ ﺑ ﻲ ﺑ ﺴ ﺘ ﮕ ﻲ داﺷ ﺖ . ﺑ ﻪ ﻃ ﻮ ر ﻛ ﻠ ﻲ ﻣ ﺪ ل بتا ﻧ ﺴ ﺒ ﺖ ﺑ ﻪ ﺳ ﺎ ﻳ ﺮ ﻣ ﺪ ل ها برآورد بهتري از دﻣ ﺎ ﻫ ﺎ ي ﻛ ﺎ ردﻳ ﻨ ﺎ ل باميه داﺷ ﺖ . ويژگي هاي جوانه زني شامل درصد و سرعت جوانه زني، طول ريشه چه و طول ساقه چه و بنيه بذر به طور معني داري تحت تأثير دماي جوانه زني قرار گرفتند. بيش ترين درصد جوانه زني (7/98 درصد) و سرعت جوانه زني (0207/0) به ترتيب در دماهاي 25 و 30 درجه سانتي گراد مشاهده شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 32 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی