برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي اثرگذاري ميزان کشندگي ترکيبات آبامکتين، استامي پريد و ايندوکساکارب بر سن شکارگر Nesidiocoris tenuis با تغذيه از تخم هاي مينوز گوجه فرنگي، Tuta absoluta

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه گیاه پزشکی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج
 
چکیده: 
تغييرپذيري رفتاري عامل هاي زيست )بيو(کنترل پس از در معرض ماندن آنها با ترکيب هاي آفتکش، باعث عدم موفقيت کنترل تلفيقي آفات در بسياري از موارد شده است. در اين بررسي ضمن انجام زيستسنجي روي حشره هاي کامل سن شکارگر Nesidiocoris tenuis به منظور تعيين سطح زيانبار بودن سه آفتکش آبامکتين، استاميپريد و ايندوکساکارب، اثرگذاري هاي جانبي اين ترکيبات بر رفتار شکارگري سن شکارگر با تغذيه از تخمهاي مينوز گوجه فرنگي، Tuta absoluta 25 درجه ي سلسيوس، رطوبت ± ارزيابي شد. آزمايشها در شرايط آزمايشگاهي )دماي 1 01 درصد و دوره ي نوري 10: 1 تاريکي: روشنايي( انجام گرفت. از غلظت زيرکشنده ي ترکيب ها به صورت نهشت خشک روي برگ در ± نسبي 11 مدت زمان 24 ساعت براي در معرض قرار گرفتن حشره ي کامل شکارگر استفاده شد. مقادير LC50 براي سه ترکيب آبامکتين، استاميپريد و 214 ميليگرم ماده ي مؤثره بر ليتر و مقادير / 30 و 43 /55، 33/ ايندوکساکارب به ترتيب 41 LC30 111 ميليگرم ماده ي / 31 و 53 /31، 21/ به ترتيب 42 مؤثره بر ليتر برآورد شد. همه ي ترکيب هاي موردبررسي، نرخ حمله ي شکارگر را به صورت معنيداري کاهش دادند، هرچند بيشترين تأثير در تيمار ايندوکساکارب مشاهده شد. همچنين دو ترکيب ايندوکساکارب و استاميپريد سبب افزايش معنيدار زمان دستيابي شکارگر در مقايسه با شاهد شدند که ميزان افزايش حاصله در تيمار حشرهکش ايندوکساکارب بيشتر از ديگر ترکيبات بوده است. آبامکتين با کمترين تأثير رفتاري را در بين ترکيبات مورد آزمايش داشته است. بر پايه ي شاخص تأثير کل ) E ( در طبقهبندي IOBC، استاميپريد ) 15 درصد( و پس ازآن ايندوکساکارب 77 درصد( براي سن شکارگر ( N. tenuis زيانآور بوده و آبامکتين ) 31 درصد( کمزيان ارزيابي شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 54 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی