مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

ارائه يک الگوريتم براي پيش بيني روزانه تنش پيش تراکم خاک (مطالعه موردي در شهرستان شهرکرد)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی مکانیک بیویسیستم، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران
 
چکیده: 
براي مديريت تردد و فشردگي خاک در مزرعه نياز است تنش وارد شده به خاک در اثر عبور تاير ماشين تا سطحي کمتر از ظرفيت باربري خاک (تنش پيش تراکم، σ pc) کنترل شود تا تردد ماشين باعث افزايش تراکم نگردد. تنش پيش تراکم تابعي است در درجه ي اول از رطوبت خاک و در درجه ي دوم از بافت خاک. هدف اصلي از اين مطالعه، توسعه ي يک الگوريتم تجربي-تحليلي براي پيش بيني روز انه ي تنش پيش تراکم خاک در مزرعه اي در دانشگاه شهرکرد است. تحليل هاي آماري نشان مي دهد که با استفاده از متغيرهاي هواشناسي هر سال شامل داده هاي بارش همان روز و روز قبل، دما، تابش و سرعت باد مي توان تغييرات رطوبت خاک را به خوبي پيش بيني کرد (85/0 R2 = و % 3/3 (RMSE=. براي تعيين ارتباط بين رطوبت خاک و تنش پيش تراکم، نمونه هاي خاک در سه سطح چگالي ظاهري 15/1، 22/1 و Mg m-3 3/1 و چهار سطح رطوبتي 10، 15، 20 و 25 درصد وزني در آزمايشگاه تهيه و روي آنها آزمون فشار گام به گام تک محوري محصور اجرا شد. تنش پيش تراکم از نقطه ي بيشينه ي انحناي منحني لگاريتم تنش-نسبت پوکي با تحليل تابع گمپرتز تخمين زده شد. با استفاده از مدل تحليلي ايلبانا و ويتني و با ارتباط تجربي بين شاخص مخروط و تنش پيش تراکم، پيش بيني تنش پيش تراکم از يک بافت خاک به کليه ي بافت ها تعميم داده شد. نتايج بررسي ها نشان مي دهد که اين مدل تحليلي اثر رطوبت را در تغيير تنش پيش تراکم به خوبي بيان مي کند. الگوريتم طراحي شده در اين مطالعه مd تواند در مديريت و تردد ماشين و تعيين روزهاي تردد پذير هر سال زراعي استفاده شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 41
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی