برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1396 , دوره  48 , شماره  2 ; از صفحه 271 تا صفحه 285 .
 
عنوان مقاله: 

طراحي الگوي فرآيند تجاريسازي تحقيقات دانشگاهي در بخش کشاورزي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 
اين تحقيق با هدف طراحي الگوي فرآيندي تجاري سازي يافته هاي تحقيقات کشاورزي دانشگاهي در ايران به انجام رسيده است. به لحاط روششناسي اين تحقيق به روش علي – ارتباطي و از نوع تحليل ماتريس کوواريانس – واريانس انجام شد. جامعه آماري اين تحقيق شامل 2030 نفر از اعضاي هيات علمي شاغل در دانشکده هاي کشاورزي دولتي ايران بود. بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 305 نفر تعيين گرديد. انتخاب نمونهها از طريق نمونهگيري تصادفي چندمرحله اي توام با انتساب متناسب صورت گرفت. براي سنجش روايي پرسشنامه مورد استفاده براي گردآوري دادهها از روايي تشخيصي با استفاده از شاخص ميانگين واريانس استخراج شده و براي تعيين پايايي از روش پايايي ترکيبي بهره گرفته شد. در اين تحقيق از روش مدل معادلات ساختاري جهت آزمون فرضيات استفاده شد. نتايج تحليل مسير حاکي از آن است که فرآيند تجاري سازي شامل هفت مرحله شکلگيري ايدههاي پژوهشي و فناوري، ارزيابي ايدههاي پژوهشي و فناوري، تدوين ايدههاي پژوهشي و فناوري، اجراي ايدههاي پژوهشي و فناوري، زمينهسازي براي تجاريسازي يافتههاي پژوهشي، پيادهسازي و مديريت طرح تجاريسازي يافتههاي پژوهشي و بلوغ و تکامل فرآيند تجاريسازي يافتههاي پژوهشي مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 40 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی