برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
تابستان 1397 , دوره  44 , شماره  2 ; از صفحه 463 تا صفحه 477 .
 
عنوان مقاله: 

پايش يکپارچه خشک سالي هاي هوا-آبشناسي در حوزه آبريز کسيليان (استان مازندران)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی آبیاری و آبادانی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
در مطالعه حاضر، پايش يکپارچه وضعيت خشک سالي هواشناسي (بر مبناي متغير هاي دما و بارش) و خشک سالي آب شناسي (بر مبناي جريان رودخانه) در حوضه کسيليان مازندران مورد توجه قرار گرفت. هدف اصلي تحقيق حاضر، ارائه يک شاخص خشک سالي ترکيبي با استفاده از روش چند متغيره تحليل مؤلفه اصلي (PCA) در حوضه مورد بررسي است. براي پايش خشک سالي هواشناسي از شاخص هاي بارش استاندارد (SPI) و شاخص بارش-تبخير و تعرق پتانسيل استاندارد (SPEI) و براي پايش خشک سالي آب شناسي از شاخص خشک سالي جريان رودخانه (SDI) استفاده شد. داده هاي مورد نياز اين مطالعه از ايستگاه هاي هواشناسي و آب شناسي مستقر در حوضه کسيليان براي يک دوره آماري 43 سال آبي (50-1349 تا 92-1391) گردآوري شد. پس از انجام کنترل هاي مقدماتي روي کيفيت داده ها، شاخص هاي خشک سالي هواشناسي و آب شناسي در چهار پنجره زماني 3، 6، 9 و 12 از ابتداي سال آبي محاسبه شد. در مرحله بعد، دو شاخص ترکيبي براي ارزيابي خشک سالي هاي هوا-آب شناسي، يکي SPI-SDI و ديگري SPEI-SDI با استفاده از روش PCA ساخته شد. شاخص ترکيبي که فرم استاندارد شده نخستين مؤلفه اصلي شاخص هاي مورد استفاده در ترکيب است، به طور جداگانه براي ايستگاه هاي آب شناسي ولکبن و شيرگاه واقع در بالادست و پايين دست حوضه محاسبه گرديد. نتايج نشان داد که در شناسايي سال هاي خشک، در بالادست حوضه، ترکيب SPEI-SDI به دليل ساختار همبستگي قوي تر و توجيه درصد تغييرپذيري بيشتر توسط اولين مؤلفه اصلي آنها (5/75 تا 9/87 درصد) موفقيت بيشتري نسبت به ترکيب SPI-SDI دارد. اين در حالي است که بين دو ترکيب در پايش خشک سالي ها در پايين دست تفاوت چنداني وجود ندارد. همچنين، در دوره هاي خشک ممتد، شاخص ترکيبي يک ماه زودتر از شاخص هاي منفرد وضعيت خشک سالي را اعلام مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 42 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی