برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  49 , شماره  3 ; از صفحه 545 تا صفحه 558 .
 
عنوان مقاله: 

نقش سرمايه ي اجتماعي در اشتغال پذيري دانشجويان رشته هاي کشاورزي: مورد مطالعه؛ پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
با توجه به اهميت اشتغال پذيري دانش آموختگان به عنوان شاخصي از کيفيت آموزش عالي و همچنين سرمايه ي اجتماعي به عنوان متغيري کليدي در کارايي اين نظام، بررسي رابطه ي اين دو متغير ضروري به نظر مي رسد. بنابراين، هدف کلي اين پژوهش، بررسي نقش ابعاد سرمايه ي اجتماعي در ميزان اشتغال پذيري دانشجويان رشته هاي کشاورزي پرديس کشاورزي و منابع طبيعي دانشگاه تهران است. جامعه آماري پژوهش، دانشجويان سال سوم و چهارم رشته هاي کشاورزي اين پرديس است (715 N =)، که 190 نفر از آنان(n = 190) با استفاده از فرمول کوکران به روش نمونه گيري طبقه اي تصادفي با انتساب متناسب براي مطالعه انتخاب شدند. داده ها از طريق پرسشنامه اي متشکل از سه بخش ويژگي هاي فردي و دو متغير اصلي اشتغال پذيري و سرمايه ي اجتماعي، گردآوري شد. به منظور بررسي روايي و پايايي متغيرهاي نهفته و آزمون مدل مفهومي پژوهش از روش مدل سازي معادلات ساختاري با به کارگيري نرم افزار LISREL8. 80 استفاده شد. نتايج تحليل عاملي تأييدي (CFA)، روايي و پايايي متغيرهاي نهفته ي پژوهش را تأييد کرد. نتايج مدل ساختاري پژوهش نشان داد که پنج بعد از ابعاد هفت گانه سرمايه ي اجتماعي يعني ارزش هاي اجتماعي، عضويت در شبکه هاي اجتماعي، انسجام اجتماعي، مشارکت اجتماعي و تبادل دانش، تأثير مثبت و معني داري بر اشتغال پذيري دانشجويان مورد مطالعه داشته است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 108
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی