6 SID.ir | بررسي تاثير رژيم غذايي بر اساس شاخص توده بدني بر پيامدهاي بارداري مادران باردار 35-20 ساله مبتلا به ديابت مراجعه کننده به بيمارستان آرش

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
عنوان مقاله: 
بررسي تاثير رژيم غذايي بر اساس شاخص توده بدني بر پيامدهاي بارداري مادران باردار 35-20 ساله مبتلا به ديابت مراجعه کننده به بيمارستان آرش
 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زنان و زايمان، دانشکده پزشکي، دانشگاه علوم پزشکي بوشهر، بوشهر، ايران
 
چکیده: 
زمينه: ديابت بارداري مي تواند به رشد بيش از حد جنين، افزايش ناهنجاري هاي جنيني، افزايش شيوع هايپرتانسيون، افزايش مرده زايي غيرقابل توجيه منجر گردد. رژيم غذايي نقش بسيار مهمي در پيامدهاي بارداري در اين بيماران ايفاء مي کند. هدف از اين مطالعه تعيين تأثير رژيم غذايي بر اساس شاخص توده بدني بر پيامد بارداري خانم هاي باردار 35-20 ساله مبتلا به ديابت مراجعه کننده به درمانگاه پره ناتال بيمارستان آرش مي باشد. مواد و روش ها: در اين کارآزمايي باليني تصادفي دو سو کور، 70 خانم باردار 35-20 ساله مبتلا به ديابت در دو گروه شاهد و مداخله مورد بررسي قرار گرفتند. گروه شاهد تحت درمان با رژيم غذايي حاوي 30 کيلو کالري به ازاء کيلوگرم وزن بدن بدون توجه به شاخص توده بدني قرار گرفتند. در گروه مداخله نمونه ها با شاخص توده بدني 9/24-19 رژيم غذايي حاوي 30 کيلو کالري به ازاء کيلوگرم وزن بدن انرژي و با شاخص توده بدني 9/29-25 رژيم غذايي حاوي 25 کيلو کالري به ازاء کيلوگرم وزن بدن انرژي دريافت کردند. جهت تجزيه و تحليل پيامدهاي بارداري در دو گروه از نرم افزار SPSS ويرايش 23 استفاده گرديد و (05/0>P) معني دار لحاظ شد. يافته ها: ميانگين افزايش وزن در انتهاي بارداري (3/0=p)، وزن زمان تولد نوزاد (05/0=p)، انسولين مورد نياز مادر 7/0=p، تولد نوزاد ماکروزوميا (2/0=p)، فشار خون بالاي مادر (1/0=p) و تأخير رشد داخل رحمي (3/0=p)، سن بارداري هنگام زايمان (3/0=p)، کلسيم خون نوزاد (3/0=p) در گروه مداخله در مقايسه با گروه شاهد تفاوت معني داري نداشت اما قند خون نوزاد (01/0=p) در گروه مداخله به طور معني داري کمتر از گروه شاهد بود. نتيجه گيري: محدوديت کالري دريافتي بر اساس نمايه توده بدني در گروه مداخله در مقايسه با گروه شاهد تأثيري بر بيشتر پيامدهاي بارداري از قبيل ميانگين افزايش وزن در انتهاي بارداري، نياز به انسولين، وزن نوزادان در هنگام تولد، تولد نوزاد ماکروزومي، ابتلا به فشار خون بالا، و تأخير رشد داخل رحمي، سن بارداري هنگام زايمان، کلسيم خون نوزاد نداشته است. تنها قند خون نوزاد در گروه مداخله به طور معني داري کمتر از گروه شاهد بود.
 
كلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی