برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  49 , شماره  3 ; از صفحه 487 تا صفحه 508 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل مؤثر بر خردي و پراکندگي اراضي کشاورزي در استان آذربايجان شرقي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت و توسعه کشاورزی، دانشکده اقتصاد و توسعه کشاورزی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
کاهش بهره وري و افزايش هزينه هاي توليد ناشي از خردي و پراکندگي نامنظم قطعات زراعي و باغي يکي از موانع عمده دستيابي به توسعه پايدار کشاورزي است. پژوهش حاضر با هدف بررسي عوامل مؤثر بر خردي و پراکندگي اراضي کشاورزي در استان آذربايجان شرقي صورت گرفت تا با شناسايي اين عوامل، بتوان راه کارهاي مناسب جهت ساماندهي وضعيت موجود اراضي کشاورزي ارائه داد. جامعه آماري اين تحقيق را بهره برداران بخش کشاورزي ساکن در استان آذربايجان شرقي تشکيل دادند (212926N=). حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر برآورد شد که به روش نمونه گيري طبقه اي انتخاب شدند. ابزار تحقيق پرسشنامه بود که روايي آن با استفاده از نظرات گروهي از پژوهشگران دانشگاهي و متخصصان حوزه خردي و پراکندگي اراضي کشاورزي سازمان امور اراضي کشور مورد بررسي، بازبيني و اصلاح قرار گرفت. پايايي پرسشنامه با محاسبه آلفاي کرونباخ (85/0) تأييد شد. نتايج حاصل از تحليل عاملي نشان داد که متغيرهاي مورد مطالعه در شش عامل فني-اقتصادي، فيزيکي-کالبدي، کيفي-اجتماعي، نظارتي، تاريخي-مذهبي و زراعي گروه بندي شدند. اين شش عامل 13/65 درصد واريانس عوامل تعيين کننده خردي و پراکندگي اراضي کشاورزي در منطقه مورد مطالعه را تبيين کردند. بر اساس نتايج تحليل عاملي، عامل فني-اقتصادي (سنتي بودن نظام هاي بهره برداري، ابتدايي بودن امکانات و شيوه هاي توليد کشاورزي در مناطق روستايي، پايين بودن بهره وري اراضي کشاورزي، فاصله قطعات از منبع آب، وجود قوانين و سياست هاي کشاورزي نامناسب، نبود الگوي مناسب کشت و فقدان قدرت مالي کشاورزان جهت خريد و يا معاوضه قطعات) مهم ترين عامل خردي و پراکندگي اراضي کشاورزي در استان آذربايجان شرقي بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 87 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی