برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  49 , شماره  2 ; از صفحه 263 تا صفحه 277 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه ي گرايش کارآفرينانه ي فردي، يادگيري فردي و خلاقيت با عملکرد شغلي کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان همدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه بوعلی سینا
 
چکیده: 
هدف اين پژوهش توصيفي-همبستگي بررسي روابط بين گرايش کارآفرينانه ي فردي، يادگيري فردي و خلاقيت با عملکرد شغلي بود. همچنين، نقش ميانجي يادگيري فردي و گرايش کارآفرينانه ي فردي بررسي شد. جامعه آماري شامل کليه کارشناسان سازمان جهاد کشاورزي استان همدان به تعداد 635 کارشناس بود و حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران تعداد 242 تن تعيين شد که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب انتخاب شدند. داده هاي پژوهش با استفاده از چهار مقياس استاندارد شامل مقياس يادگيري فردي Sujan et al. (1994)، مقياس گرايش کارآفرينانه ي فردي Bolton & Lane (2012)، مقياس خلاقيت Tierney et al. (1999) و مقياس عملکرد فردي et al. Staples (1990) گرد آوري شد. براي بررسي روايي پرسشنامه از تحليل عاملي تاييدي و براي بررسي پايايي از ضريب آلفاي کرونباخ استفاده شد (83/0≥ α ≥ 76/0). نتايج مدل يابي معادله هاي ساختاري و بوت استرپ نشان داد که يادگيري فردي با عملکرد شغلي رابطه ي مثبت و معنادار دارد و همچنين، رابطه بين گرايش کارآفرينانه و عملکرد شغلي را ميانجي گري مي کند. افزون بر اين، خلاقيت با گرايش کارآفرينانه و با عملکرد شغلي رابطه مثبت و معناداري دارد. اثر غيرمستقيم گرايش کارآفرينانه بر عملکرد شغلي با ميانجي گري يادگيري فردي مثبت و معنادار بود. بر اساس يافته هاي پژوهش، مديران و رهبران سازمان مي توانند در فرايند بهبود گرايش کارآفرينانه بر مکانيسم يادگيري فردي و خلاقيت تمرکز نمايند و از اين طريق عملکرد شغلي را ارتقا دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 88 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی