برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1397 , دوره  49 , شماره  2 ; از صفحه 251 تا صفحه 262 .
 
عنوان مقاله: 

عوامل مؤثر بر پذيرش باغ کاري در اراضي شيب دار: مورد مطالعه شهرستان هاي مينودشت و گاليکش استان گلستان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
 
چکیده: 
فرسايش خاک به عنوان يک مشکل عمده و مانع جدي براي دستيابي به کشاورزي پايدار به شمار مي آيد. اين مشکل در اراضي شيب دار حادتر است. يکي از روش هاي حفاظت خاک در اين قبيل اراضي، کاشت درخت و احداث باغ مي باشد. هدف پژوهش حاضر بررسي عوامل موثر بر پذيرش باغ کاري در اراضي شيب دار شهرستان هاي مينودشت وگاليکش واقع در استان گلستان بود. بدين منظور از روش تحقيق توصيفي-همبستگي استفاده شد. جامعه مورد مطالعه شامل تمام کشاورزاني بود که حداقل يک هکتار زمين شيب دار در طرح تغيير کاربري اراضي شيب دار طي سال هاي 1385 تا 1390 داشتند (1985=N). نمونه گيري با کمک فرمول کوکران و به روش خوشه اي تصادفي انجام گرديد که بر اساس آن تعداد 145 نفر از 25 روستاي محدوده تحقيق انتخاب گرديد. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه بود. روايي صوري پرسشنامه بر اساس نظرات اساتيد دانشگاه و کارشناسان ادارات جهاد کشاورزي دو شهرستان مينودشت وگاليکش تاييد گرديد. ميزان پايايي پرسشنامه با انجام يک مطالعه راهنما بررسي گرديد و ضرايب آلفاي کرونباخ براي شاخص هاي ريسک پذيري، آينده نگري و نگرش حفاظت خاک به ترتيب برابر 65/0، 75/0 و 87/0 به دست آمد. نتايج نشان داد که دو گروه پذيرنده و نپذيرنده عمليات باغ کاري در اراضي شيب دار، از نظر سطح تحصيلات، تعداد قطعات زمين، سطح مکانيزاسيون، ميزان اراضي تحت مالکيت، درآمد کشاورزي، دريافت کمک دولتي، مشارکت اجتماعي، نگرش نسبت به حفاظت خاک، دانش حفاظت خاک و آينده نگري، تفاوت معني داري با يکديگر دارند. در تمام متغير هاي ياد شده به جز متغير آينده نگري، ميانگين گروه پذيرنده از ميانگين گروه نپذيرنده بالاتر به دست آمد. همچنين، بهترين متغيرهاي تبيين کننده پذيرش باغ کاري در اراضي شيبدار به ترتيب شامل کمک هاي دولتي، تعداد قطعات زمين و درآمد کشاورزي بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قلی زاده مقدم، م.، و عابدی سروستانی، ا.، و محبوبی، م. (1397). عوامل مؤثر بر پذیرش باغ کاری در اراضی شیب دار: مورد مطالعه شهرستان های مینودشت و گالیکش استان گلستان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), 49(2 ), 251-262. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467083Vancouver : کپی

قلی زاده مقدم محمدتقی، عابدی سروستانی احمد، محبوبی محمدرضا. عوامل مؤثر بر پذیرش باغ کاری در اراضی شیب دار: مورد مطالعه شهرستان های مینودشت و گالیکش استان گلستان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران). 1397 [cited 2022January25];49(2 ):251-262. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467083IEEE : کپی

قلی زاده مقدم، م.، عابدی سروستانی، ا.، محبوبی، م.، 1397. عوامل مؤثر بر پذیرش باغ کاری در اراضی شیب دار: مورد مطالعه شهرستان های مینودشت و گالیکش استان گلستان. تحقیقات اقتصاد و توسعه کشاورزی ایران (علوم کشاورزی ایران), [online] 49(2 ), pp.251-262. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467083. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 217 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی