برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي رابطه بين مديريت دانش با عملکرد سازماني در کارکنان شهرداري منطقه 4

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد علوم و تحقیقات تهران، ایران
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف بررسي بررسي رابطه بين مديريت دانش با عملکرد سازماني در کارکنان شهرداري منطقه 4صورت گرفت. روش پژوهش بر اساس هدف کاربردي و از نظر گردآوري داده ها توصيفي-پيمايشي بود. جامعه آماري شامل کليه کارشناسان و مديران با تجربه و مطلع شهرداري منطقه چهار، به تعداد 1060 نفر بود که از ميان آن ها با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گيري تصادفي ساده 285 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوري داده ها بر اساس دو پرسشنامه استاندارد پرسش نامه مديريت دانش فونگ و چوي (2009) و پرسشنامه عملکرد سازماني هرسي و گلد اسميت( 1981 )صورت گرفت. پايايي اين پرسش نامه با استفاده از روش آلفاي کرونباخ براي تمامي ابعاد پرسشنامه ها بيش از 0. 7 بدست آمد که نشان از پايايي مناسب ابزار پژوهش داشت. براي محاسبه روايي از روايي ظاهري و محتوايي استفاده شد که نتاج بيانگر روا بودن ابزار تحقيق بوده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات، داده-هايي که از اجراي پرسشنامه ها به دست آمد، با استفاده از نرم افزار SPSS در دو بخش توصيفي و استنباطي مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. در بخش توصيفي عمليات مربوط به اطلاعات جمعيت شناختي افراد نمونه آماري با استفاده از فرامين نرم افزار SPSS صورت گرفت. هم چنين از جداول و نمودارهايي که حاوي ميانگين، فراواني، درصد تجمعي و. . . . است، در اين بخش استفاده شد. تست نرمال بودن نيز توسط آزمون K-S در نرم افزار SPSS انجام شد. در بخش استنباطي پژوهش تحليل داده ها با استفاده از spss21 و تحت آزمون همبستگي(پيرسون ) و رگرسيون چند متغيره انجام مي شود. در نهايت نتايج نشان دهنده تاثير معنادار و مثبت مديريت دانش بر عملکرد شغلي کارکنان در جامعه مورد مطالعه بود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
بازدید یکساله 144 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی