برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

پيشگويي کننده هاي انجام رفتارهاي پيشگيري کننده از پوکي استخوان در بين زنان: کاربرد الگوي فرانظري

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه بهداشت عمومی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی فسا، فسا، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف تغيير رفتار يکي از مهمترين استراتژي هاي قدرتمند براي پيشگيري از پوکي استخوان است. مطالعه حاضر با هدف بررسي رفتارهاي پيشگيري کننده از پوکي استخوان در زنان مراجعه کننده به مرکز بهداشتي درماني شهر فسا بر اساس الگوي فرانظري در شهر فسا انجام گرفت. مواد وروش ها اين مطالعه توصيفي تحليلي از نوع مقطعي به صورت تصادفي بر روي 400 زن بالاي 30 سال از مراکز بهداشتي شهر فسا انجام گرفت. ابزار گردآوري داده ها، پرسشنامه اي شامل اطلاعات فردي، آگاهي، مراحل تغيير، تعادل تصمصم گيري (موانع و منافع)، خودکارآمدي در دو قسمت فعاليت فيزيکي و دريافت غذايي کلسيم و چک ليست عملکرد فعاليت فيزيکي و عملکرد دريافت کلسيم بود. داده ها توسط نرم افزار آماري spss نسخه22 و با استفاده از شاخص هاي توصيفي ( ميانگين، انحراف معيار و ضريب همبستگي پيرسون) و آزمون هاي تحليلي شامل تحليل همبستگي پيرسون، آزمون کاي دو، تي مستقل و تحليل رگرسيون چند گانه خطي تجزيه و تحليل شد و 05/ p< بعنوان سطح معنادار در نظر گرفته شد. يافته ها در اين مطالعه اکثريت شرکت کنندگان در ارتباط با عملکرد دريافت کلسيم (25/41%) و پياده روي (25/46%) در مرحله پيش تفکر بودند. بين عملکرد پياده روي و منافع ورزش (020، r=0/128 /0P=) و خودکارآمدي ورزش (032، r=0/184 /0P=) ارتباط معني دار و با موانع درک شده (040، r=0/102 /0P=) و ورزش ارتباط معکوس وجود دارد. بين عملکرد دريافت کلسيم و آگاهي (001، r=0/194 /0P=) و خودکارآمدي دريافت کلسيم (032، r=0/125 /0P=) ارتباط مستقيم معني داري وجود دارد. با موانع درک شده دريافت کلسيم (045، r=0/187 /0P=) ارتباط معکوس معني داري وجود دارد. بطور کلي متغيرهاي مورد بررسي 60/28 درصد از واريانس پياده روي و 20/30 درصد از واريانس رفتار دريافت کلسيم جهت پيشگيري از پوکي استخوان را پيشگويي نمود. نتيجه گيري با توجه به قدرت پيشگويي الگوي فرانظري در رفتارهاي پيشگيري کننده از پوکي استخوان، توجه به سازه هاي اين الگو درارتقاء رفتارهاي تغذيه اي و فعاليت فيزيکي و ارائه آموزش هاي مربوط به آن توصيه مي شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

اتحادنژاد، س.، و مرادی، ز.، و کشفی، س.، و خانی جیحونی، ع.، و خیالی، ز. (1397). پیشگویی کننده های انجام رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در بین زنان: کاربرد الگوی فرانظری. آموزش و سلامت جامعه, 5(3 (پیاپی 19) ), 48-56. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467047Vancouver : کپی

اتحادنژاد سجاد، مرادی زهرا، کشفی سیدمنصور، خانی جیحونی علی، خیالی زهرا. پیشگویی کننده های انجام رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در بین زنان: کاربرد الگوی فرانظری. آموزش و سلامت جامعه. 1397 [cited 2022January21];5(3 (پیاپی 19) ):48-56. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467047IEEE : کپی

اتحادنژاد، س.، مرادی، ز.، کشفی، س.، خانی جیحونی، ع.، خیالی، ز.، 1397. پیشگویی کننده های انجام رفتارهای پیشگیری کننده از پوکی استخوان در بین زنان: کاربرد الگوی فرانظری. آموزش و سلامت جامعه, [online] 5(3 (پیاپی 19) ), pp.48-56. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=467047. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 139 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی