برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1397 , دوره  49 , شماره  3 ; از صفحه 361 تا صفحه 370 .
 
عنوان مقاله: 

تعيين سطح بهينه زرده تخم مرغ در رقيق کننده انجماد اسپرم بز با ارزيابي هاي برون تني

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم دامی، پردیس کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه تهران، کرج، ایران
 
چکیده: 
به منظور مقايسه اثر سطوح مختلف زرده تخم مرغ بر انجمادپذيري اسپرم بز، آزمايشي با استفاده از چهار رأس بز در قالب يک طرح کاملاً تصادفي با شش تکرار انجام شد. نمونه ها دو بار در هفته از حيوانات جمع آوري و در رقيق کننده بر پايه زرده در دو سطح 15 و 20 درصد رقيق و سپس منجمد شدند. پس از يخ گشايي، فراسنجه هاي کيفي ازجمله ويژگي هاي حرکتي اسپرم با کمک CASA، يکپارچگي غشا، درصد سلول هاي اسپرم با غشاي فعال، درصد سلول هاي اسپرم با شکل طبيعي، وضعيت آپپتوز، يکپارچگي آکروزوم و قطعه قطعه شدن DNA مورد ارزيابي قرار گرفتند. داده ها با استفاده از رويه GLM نرم افزارSAS آناليز شدند. جنبايي کل و جنبايي پيش رونده، در رقيق کننده حاوي 20 درصد زرده (به ترتيب 69/1± 00/69 و 29/1± 57/52) در برابر 15 درصد زرده (به ترتيب 69/1± 21/68 و 29/1± 35/52) تفاوت معني دار نداشت. همچنين درصد اسپرم زنده، اسپرم با غشاي فعال و درصد سلول هاي اسپرم طبيعي در رقيق کننده حاوي 20 درصد زرده (به ترتيب 08/1± 88/83، 43/2± 80/72 و 85/1± 31/84) و در رقيق کننده حاوي 15 درصد زرده (به ترتيب 08/1± 65/86، 43/2± 37/72 و 85/1± 25/79) اختلاف معني داري نداشتند. درصد اسپرم با آکروزوم سالم و نرخ قطعه قطعهشدن DNA بين دو گروه آزمايشي تفاوت معني داري نداشت. اما در آزمون آپپتوزيس، سلول هاي اسپرم زنده بيشتري در گروه حاوي 20 درصد (17/0± 18/46) نسبت به گروه حاوي 15درصد (17/0± 52/45) زرده ديده شد (05/0>P). داده هاي حاضر نشان-دهنده بهبود نسبي انجمادپذيري اسپرم بز در رقيق کننده حاوي 20 درصد زرده تخم مرغ است، اما براي اظهارنظر دقيق تر در خصوص سطح مناسب زرده در رقيق کننده، به مطالعات باروري درون تني نياز است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی