برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي ارتباط بين حضور ژن هاي توليدکننده توکسين و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي در ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزاي جداشده از زخم سوختگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه میکروب شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف: توکسين هاي ترشح شده از زخم سوختگي ناشي از سودوموناس آئروژينوزا نقش مهمي در انتشار عفونت دارند و ممکن است الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي بر افزايش حالت توکسيسته اين باکتري تاثير داشته باشد. در اين ارتباط، مطالعه حاضر با هدف تعيين ارتباط بين حضور توکسين هاي سودوموناس آئروژينوزا ي جداشده از زخم سوختگي و الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي انجام شد. مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي– مقطعي ابتدا ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزا از نمونه زخم سوختگي با استفاده از آزمون هاي بيوشيميايي شناسايي شدند. الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي براساس الگوي CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) مورد بررسي قرار گرفت. جهت شناسايي ژن هاي عامل توليدکننده توکسين از روش PCR (Polymerase Chain Reaction) استفاده گرديد. از نرم افزار SPSS 16 و آزمون مجذور کاي نيز براي تجزيه و تحليل آماري بهره گرفته شد. يافته ها: از مجموع 250 ايزوله جداشده از زخم سوختگي، 63 ايزوله (2/25 درصد) سودوموناس آئروژينوزا به دست آمد. بر مبناي نتايج آنتي بيوتيک هاي دوري پنم، ارتاپنم و مروپنم داراي بيشترين فراواني از نظر مقاومت بودند و آنتي بيوتيک هاي پيپراسيلين/تازوباکتام و پيپراسيلين کمترين فراواني را به لحاظ مقاومت داشتند. علاوه براين، مقاومت به ايمي پنم با توجه به نتايج حداقل غلظت مهاري در 3 ايزوله (76/4 درصد) به صورت نيمه حساس مشاهده شد. از سوي ديگر، ژن exoS در 40 ايزوله (49/63 درصد)، ژن toxA در 31 ايزوله (2/49 درصد)، ژن exoT در 39 ايزوله (9/61 درصد)، ژن exoY در 56 ايزوله (88/88 درصد) و ژن pvdA در 50 ايزوله (36/79 درصد) مشاهده گرديد. شايان ذکر است که ارتباط معناداري بين الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي و پراکنش ژن هاي توکسين به دست آمد (05/0P<). نتيجه گيري: نتايج نشان دادند که الگوي مقاومت آنتي بيوتيکي مي تواند نقش مهمي در پراکنش ژن هاي عامل توکسين در ايزوله هاي سودوموناس آئروژينوزاي جدا شده از زخم سوختگي داشته باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 53 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی