برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1397 , دوره  26 , شماره  5 ; از صفحه 333 تا صفحه 340 .
 
عنوان مقاله: 

ارتباط اضطراب، استرس و افسردگي با تجارب زنان در يائسگي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* مرکز تحقیقات مامایی و بهداشت باروری،، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران
 
چکیده: 
مقدمه: زنان بيش از يک سوم عمر خود را در دوران يائسگي و وضعيت کمبود استروژن مي گذرانند. اين تغييرات نورواندوکرين با از بين رفتن قدرت باروري و عملکرد قاعدگي، بر احساس زن از سلامت جسمي و رواني خود تاثير مي گذارد. لذا مطالعه حاضر با هدف بررسي ارتباط اضطراب، استرس و افسردگي با تجارب زنان در يائسگي انجام شد. روش کار: مطالعه حاضر پژوهشي توصيفي همبستگي است که در مورد 250 نفر از زنان يائسه شهر مشهد، که مشخصات واحد پژوهش را داشتند، انجام شد. روش نمونه گيري سهميه اي و در دسترس بود. ابزار گردآوري اطلاعات پرسش نامه دموگرافيک، DASS21 و سنجش تجارب زنان در يائسگي بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 16 و آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون و مدل رگرسيون در سطح معني داري 0/05 تجزيه وتحليل شد. يافته ها: ميانگين سن يائسگي نمونه ها 4/56 ± 48 سال بود. ميانگين و انحراف معيار نمره اضطراب، استرس و افسردگي در زنان يائسه مورد مطالعه به ترتيب 4/8 ± 5/43، 4/63± 7/07، 4/33 ± 5/35 بود. نمره کلي تجارب يائسگي در زنان 33/5درصد بود. همبستگي پيرسون ارتباط مستقيم و معني داري بين نمره افسردگي، اضطراب و استرس با تجارب زنان در يائسگي نشان داد (P<0/001، 0/68=r). نتيجه گيري: نتايج مطالعات حاضر نشان داد با افزايش نمره افسردگي، اضطراب و استرس، نمره تجارب زنان در يائسگي افزايش مي يابد. لذا اين تغييرات نيازمند اجراي برنامه هاي مشاوره اي و حمايتي است تا با تغييرات رواني عاطفي دوران يائسگي سازگاري بيشتري حاصل شود.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 408 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی