4 SID.ir | مقايسه صميميت جنسي، رضايت از زندگي وراهبردهاي مقابله اي در زنان يائسه و غيريائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي
برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

مقايسه صميميت جنسي، رضايت از زندگي وراهبردهاي مقابله اي در زنان يائسه و غيريائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 
: مقدمه يائسگي يکي از مراحل زندگي زنان است که با تغييرات جسمي و رواني همراه است. هدف پژوهش حاضر مقايسه صميميت جنسي، رضايت از زندگي و راهبردهاي مقابله اي در زنان يائسه و غيريائسه مراجعه کننده به مراکز بهداشتي صنعت نفت اهواز بوده است. : روش کار روش اين پژوهش از نوع توصيفي تحليلي است و نمونه آن 200 نفر از زنان يائسه و غيريائسه اي بوده اند که به روش نمونه گيري در دسترس، در سال 95 و از بين مراجعان به مراکز بهداشتي صنعت نفت اهواز انتخاب شده اند. اين گروه از مراجعان به روش جور کردن از نظر سن، تاهل، وضعيت اقتصادي اجتماعي و سلامت جسمي همتا شده اند. ابزارهاي خود گزارشي شامل پرسش نامه نيازهاي صيميت باگاروزي، پرسش نامه رضايت از زندگي و پرسش نامه راهبردهاي مقابله اي لازاروس بود. داده ها با نرم افزار SPSS نسخه 18 و با سطح معني داري 0/05 تجزيه وتحليل شد. : يافته ها بين ميانگين نمره صميمت جنسي (0/001=P)، رضايت از زندگي (0/004=P)، راهبرد مقابله اي هيجان مدار (0/4=P)، و مقابله اي مسئله مدار (0/01=P)، در دو گروه تفاوت معني داري به دست آمد. : نتيجه گيري پس از شروع دوران يائسگي، صميميت جنسي و رضايت از زندگي کاهش مي يابد و زنان يائسه، متناسب با تغييرات رواني و جسمي خود و براي مقابله با وضعيت استرس زا، از راهبردهاي هيجان مدار استفاده مي کنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 90
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی