برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 31 تا صفحه 44 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نيتروژن و نسبت نيترات به آمونيوم بر شاخص هاي رشد و عملکرد اسانس مرزنجوش بخارايي (Origanum vulgare ssp. Gracile) در شرايط شور

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم و مهندسی خاک، دانشکده کشاورزی دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 
به منظور بررسي تأثير سطوح متفاوت نيتروژن و نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيوم در شرايط شور و غيرشور بر شاخص هاي رشد، درصد و عملکرد اسانس مرزنجوش بخارايي، آزمايشي به صورت فاکتوريل در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با 36 تيمار و 3 تکرار انجام گرفت. نيتروژن مورد استفاده در 3 سطح (5، 10 و 15 ميلي مولار)، نسبت هاي مختلف نيترات به آمونيوم در6 سطح (100: 0، 87/5: 12/5، 75: 25، 50: 50، 25: 75 و 0: 100) و شوري در 2 سطح (صفر و 50 ميلي مولار سديم کلريد) به عنوان فاکتورهاي آزمايش در نظر گرفته شد. نتايج نشان داد در شرايط عدم تنش شوري بيشترين مقدار وزن تر (2/42 گرم)، وزن خشک (8/16 گرم)، و عملکرد اسانس (9/158 ميلي گرم در گلدان) در سطح نيتروژن 15 ميلي مولار و نسبت 75: 25 نيترات به آمونيوم به دست آمد؛ در صورت اعمال تنش شوري هر سه صفت فوق در تمام تيمارها کاهش يافت، به طوري که تحت اين شرايط حداکثر وزن تر (34/33 گرم)، وزن خشک (56/4 گرم)، و عملکرد اسانس (35/94 ميلي گرم در گلدان) در تيمار 15 ميلي مولار نيتروژن و نسبت 50: 50 نيترات به آمونيوم مشاهده گرديد. اثرات اصلي هر سه تيمار تاثير بسيار معني داري بر درصد اسانس داشت؛ به طوري که از غلظت 15 ميلي مولار نيتروژن، نسبت 75: 25 نيترات به آمونيوم و در شوري 50 ميلي مولار بيشترين درصد اسانس حاصل شد. مي توان نتيجه گرفت غلظت 15 ميلي مولار نيتروژن و نسبت هاي 75: 25 و 50: 50 نيترات به آمونيوم به ترتيب در محيط غير شور و شور از نظر تغذيه نيتروژني جهت افزايش بيوماس توليدي مرزنجوش مناسب مي باشد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 79
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی