برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
زمستان 1397 , دوره  6 , شماره  4 ; از صفحه 16 تا صفحه 30 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير کاربرد بيوچار و کمپوست ضايعات هرس به همراه باکتري هاي ريزوسفري محرک رشدبر فراهمي عناصر پرمصرف در ريزوسفر گندم

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه علوم خاک، دانشکده کشاورزی، دانشگاه ارومیه
 
چکیده: 
به منظور ارزيابيتاثير کاربردبيوچار، کمپوستضايعاتهرسدرختانسيبوانگوروباکتري هاي ريزوسفري محرک رشد(PGPR)بر قابليت جذب عناصر پرمصرف در خاک آهکي آزمايشي بصورت فاکتوريل با طرح کاملاً تصادفي در شرايط گلخانه-اي در رايزوباکس اجرا گرديد. فاکتورها شامل ماده آلي (بيوچار، کمپوست ضايعات هرس و شاهد)، تلقيحميکروبي (باکتري-هايPGPR و عدم تلقيح)و خاک (خاک ريزوسفر و غيرريزوسفر) بودند. در پايان دوره رشد، pH، هدايتالکتريکي (EC)، کربنآلي (OC)و فراهمي عناصر پر مصرف در خاک هاي ريزوسفري و غيرريزوسفري و غلظت اين عناصر در گياه اندازه گيريشد. نتايج نشان داد که بيشترين ميزان pHدر تيمار بيوچار بدون تلقيح ميکروبي (88/7) بود. مقدار ECو فراهمي N، P و K در تيمار کمپوست همراه با تلقيح باکتري هاي PGPR بطور معني داري بالاتر از ساير تيمار ها بود. بيشترين درصد کربن آلي در تيمار کمپوست عدم تلقيحبود که نسبت به تيمار تلقيح ميکروبي 78/9 درصد افزايش داشت. همچنين کمپوست در مقايسه با بيوچار مقادير بيشتري ازEC، OC، N، P و K را در ريزوسفر و غير ريزوسفر فراهم کرد که نشان دهنده بالاتر بودنEC، OC و محتواي عناصر غذايي کمپوست مصرفي بود. باکتري هاي PGPR فراهمي P وK را بترتيب 21/1 و 26/1 برابر در خاک غيرريزوسفر نسبت به ريزوسفر افزايش داد. در حالي که مقدارEC، OCوN درتيمار تلقيح باکتري هايPGPR در ريزوسفر بترتيب 22/1، 24/1و 19/1 برابر بيشتر از غير ريزوسفر بود. جذب بيشتر N، P و K توسط گياه در تلقيح باکتريايي بيوچار سبب افزايشبترتيب 60/48، 55/32و 16/32 درصدي نسبت به شاهد شد. بنظر مي رسد استفاده از باکتري هايPGPR و مقادير مناسب بيوچار و کمپوست ضمن افزايش فراهمي عناصر پرمصرف در خاک جذباين عناصربرايگياهان را بهبود بخشيد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 27 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی