برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1382 , دوره  10 , شماره  1 ; از صفحه 99 تا صفحه 114 .
 
عنوان مقاله: 

تنوع ژنتيكي، وراثت پذيري و روابط بين صفات زراعي در ژنوتيپ هاي بذرك (.Linum usitatissimum L) با رنگ بذر زرد و قهوه اي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
 
چکیده: 
روغن ژنوتيپ هاي معمولي بزرک (.Linum usitatissimum L) به عنوان روغن خشك شونده مصارف صنعتي متعدد دارد. ولي روغن ژنوتيپ هاي حاصل از برنامه هاي به نژادي موتاسيون مصارف خوراكي دارد. رنگ بذر زرد براي ژنوتيپ هاي معمولي كه عمدتا داراي رنگ بذر قهوه اي مي باشند، مورد توجه و استفاده مي باشند. اما رنگ بذر زرد مي تواند اثرات مطلوب مانند افزايش درصد روغن و اثرات نامطلوب از جمله كاهش ميزان سبز شدن و عملكرد دانه را نيز همراه داشته باشد. به منظور بررسي تنوع ژنتيكي صفات مختلف و روابط بين آنها، ژنوتيپ هاي مختلف (لاين هاي اصلاحي) بزرك با رنگ زرد و قهوه اي، در قالب طرح بلوك كامل تصادفي براي صفات تعداد گياهچه در متر مربع، تعداد روز تا 50% گل دهي، تعداد روز تا رسيدگي ارتفاع بوته، عملكرد دانه و اجزاي آِن مورد ارزيابي قرار گرفتند. اين پژوهش در سال 1379 در مزرعه تحقيقاتي دانشكده كشاورزي دانشگاه اصفهان صورت گرفت. نتايج آزمايش نشان داد كه صفات تعداد گياهچه در متر مربع، تعداد گياهچه در متر مربع، تعداد كپسول در بوته و عملكرد دانه در بوته داراي ضريب تغييرات فنوتيپي و ژنتيكي بالا و لذا داراي تنوع ژنتيكي قابل ملاحظه اي در بين ژنوتيپ هاي مورد مطالعه بودند. در هر دو گروه ژنوتيپي با رنگ بذر زرد و قهوه اي صفات تعداد روز تا 50% سبز شدن، تعداد گياهچه در متر مربع، تعداد روز تا رسيدگي و ارتفاع بوته داراي قابليت توارث عمومي بالا (بين 52 تا 84 درصد ) بودند. قابليت توارث عمومي صفات تعداد كپسول در بوته ، تعداد دانه در كپسول، وزن صد دانه و عملكرد دانه در لاين هاي با رنگ بذر قهوه اي بترتيب بسيار پايين 99/1 ، 28 ، 2/47 ، 8/23 درصدو در لاين هاي بار رنگ بذر زرد برابر 9/28 و 5/11 ، 1/84 و 9/44 درصد برآورد گرديد. ضرايب همبستگي نشان داد كه عملكرد دانه در بوته همبستگي مثبت و بلايي با تعداد انشعاب و تعداد كپسول در بوته داشته، ولي با تعداد گياهچه در متر مربع همبستگي منفي و بالا دارد. براساس نتايج حال از تجزيه دگرسيون براي كل ژنوتيپ‌هاي با رنگ بذر زرد و قهوه اي به طور جداگانه، صفات تعداد كپسول در بوته، تعداد دانه دركپسول و وزن 100 دانه، به ترتيب مهمترين اجزاي عملكرد دانه در بوته بودند، ولي تعداد كپسول در بوته بيشترين سهم (حدود 90 درصد) را دارا بود. بررسي ضرايب مسير نيز نشان داد كه تعداد كپسول در بوته بيشترين اثر مستقيم و اثرات غير مستقيم را از طريق صفات ديگر بر عملكرد دانه در بوته داشت.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 94
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی