برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1382 , دوره  34 , شماره  1 ; از صفحه 97 تا صفحه 104 .
 
عنوان مقاله: 

مطالعه توان برخي سويه هاي باكتري بردي ريزوبيوم ژاپنيكوم در تامين نيتروژن مورد نياز ارقام سويا

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
*
 
چکیده: 
اين تحقيق با هدف مطالعه اثر چند سويه كاملا موثر (se>100) باكتري بردي ريزوبيوم ژاپنيكوم روي كارايي سيستم همزيستي وهمچنين سهم موجودي نيتروژن از تثبيت بيولوژيك نيتروژن در سه رقم سويا كه كشت آنها در ايران بيشتر متداول است انجام پذيرفت. به اين منظور، 5 سويه خالص باكتري بردي ريزوبيوم ژاپنيكوم شامل هلي نيترو، ريزوكينگ، بيودز، سي بي 1809 وگلدكت به شكل كشت شده روي سطح شيبدار محيط غذايي ريزوبيوم YMA از موسسه تحقيقات خاك و آب تهيه گرديد. پس از كسب اطمينان از خلوص و توانايي ايجاد همزيستي هر يك از آنها Infectiveness، كارايي همزيستي symbiotic effectivenss هر يك با ارقام سويا بررسي و سه سويه گلدكت، ريزوكينگ و هلي نيترو به عنوان سويه هاي برتر انتخاب شدند. براي انجام كشت گلداني، يك نمونه خاك فاقد باكتري بومي همزيست و داراي نيتروژن كم انتخاب و به مقدار كافي جمع آوري شد. سپس آزمايشي فاكتوريل با طرح پايه بلوكهاي كامل تصادفي در 4 تكرار در آن صورت پذيرفت. در اين آزمايش فاكتور رقم سويا شامل ارقام سحر، ويليامز و كلارك 63 و فاكتور باكتري در 4 سطح شامل تلقيح با سه سويه برتر و تيمار بدون باكتري (شاهد) بود. درهر گلدان به ميزان 5/3 كيلوگرم خاك يكنواخت شده توزيع و با رعايت تيمارها هر بذر با يك ميلي ليتر از مايه تلقيح سويه مورد نظر با غلظت شماره 43 استانداردهاي مك فارلند تلقيح گرديد. در طي مدت 4ماه كشت، رطوبت گلدانها با آب مقطر در حدود 80 درصد ظرفيت مزرعه FC نگه داشته شد. پس از مدت مذكور در مرحله دانه بندي كامل سويا R6 سيزده شاخص رشد گياه اندازه گيري و با استفاده از نرم افزار كامپيوتري MSTATC مورد تجزيه و تحليل آماري قرار گرفت. نتايج حاصل بيانگر آن است كه اثرات ساده و متقابل تيماريهاي مذكور بر روي شاخص هاي بررسي شده معني دار هستند. دراكثر شاخص هاي مطالعه شده رقم سحر نسبت به دو رقم ديگر برتري محسوس و معني داري نشان داد كه اين موضوع احتمالا با ديررسي و همچنين خصوصيات ژنتيكي مطلوب آن از نظر سازگاري بهتر با باكتري همزيست واستفاده بهينه از شرايط محيطي مرتبط ميباشد. تمامي تيمارهاي تلقيح با باكتري نسبت به شاهد در شاخصهاي بررسي شده افزايش معني دار نشان دادند. سويه هلي نيترو به رغم ايجاد همزيستي و توان گره زايي خوب، به طور ذاتي كارايي ضعيف تري براي انجام فرايند تثبيت نيتروژن مولكولي و همچنين تامين نيتروژن مورد نياز گياه نسبت به دو سويه ديگر كه وضعيت تقريبا مشابه و مطلوبي داشتند، نشان داد. از طرف ديگر بررسي مقادير نيتروژن جذب شده ازمنابع مختلف در ارقام مذكور به روش تفاوت نيتروژن نشان داد كه حدود 90-80 درصد كل نيتروژن مورد نياز سويا از طريق همزيستي با باكتري مذكور تامين شده است.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
-
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 220
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی