نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
اسفند 1396 , دوره  16 , شماره  12 ; از صفحه 1138 تا صفحه 1152 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي همبستگي وسواس- بي اختياري، تکانشگري، سلامت معنوي و عزت نفس با خودارضايي جنسي در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1395

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه الزهرا (س)، تهران، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: خودارضايي جنسي يکي از انحرافات جنسي است که نسبت به انحرافات ديگر شيوع بيشتري دارد و باعث مشکلات رواني و جسماني زيادي مي شود. در شرايطي که فرد براي انجام خودارضايي احساس اجبار مي کند، نوعي خودارضايي وسواس گونه است. پژوهش حاضر با هدف تعيين همبستگي وسواس بي اختياري، تکانشگري، سلامت معنوي و عزت نفس با خودارضايي جنسي در دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز در سال 1395 انجام شد. مواد و روش ها: در اين پژوهش که از نوع توصيفي است، تعداد 285 نفر از دانشجويان دانشگاه شهيد چمران اهواز به روش نمونه گيري تصادفي خوشه اي انتخاب شدند. از 5 پرسش نامه وسواس بي اختياري، تکانشگري، سلامت معنوي، عزت نفس و پرسش نامه محقق ساخته خودارضايي جنسي به عنوان ابزار جمع آوري داده ها استفاده شد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي Pearson و تحليل رگرسيون خطي چندگانه تجزيه و تحليل شدند. يافته ها: نتايج پژوهش نشان داد که بين وسواس بي اختياري (r=0.39) و تکانشگري (0.23=r) با خودارضايي جنسي رابطه مثبت و معناداري وجود دارد (0.001>p). همچنين، بين سلامت معنوي (0.39-=r) و عزت نفس (0.25-=r) با خودارضايي جنسي رابطه منفي و معناداري مشاهده شد (0.001>P). ضرايب تحليل رگرسيون براي ترکيب خطي متغيرهاي وسواس بي اختياري، تکانشگري، سلامت معنوي و عزت نفس با خودارضايي جنسي در سطح کمتر از 0.001 معني دار بود. نتايج نشان داد که سلامت معنوي (0.31-=b) و وسواس بي اختياري (0.30=b) بيشترين اهميت را در تبيين واريانس خودارضايي جنسي داشته اند (R2=%27) (P<0.001). نتيجه گيري: به نظر مي رسد وسواس بي اختياري، تکانشگري، سلامت معنوي و عزت نفس با خودارضايي جنسي دانشجويان همبستگي دارد. بنابراين، توصيه مي شود درمانگران و مشاوران جهت درمان و کاهش خودارضايي جنسي افراد، توجه به اين مولفه ها را در دستور کار خود قرار دهند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مرعشی، س.، و محرابیان، ط. (1396). بررسی همبستگی وسواس- بی اختیاری, تکانشگری, سلامت معنوی و عزت نفس با خودارضایی جنسی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, 16(12 ), 1138-1152. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349000Vancouver : کپی

مرعشی سیدعلی، محرابیان طاهره. بررسی همبستگی وسواس- بی اختیاری, تکانشگری, سلامت معنوی و عزت نفس با خودارضایی جنسی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. 1396 [cited 2022August20];16(12 ):1138-1152. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349000IEEE : کپی

مرعشی، س.، محرابیان، ط.، 1396. بررسی همبستگی وسواس- بی اختیاری, تکانشگری, سلامت معنوی و عزت نفس با خودارضایی جنسی در دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1395. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان, [online] 16(12 ), pp.1138-1152. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=349000. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 578 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی