برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
پاييز 1395 , دوره  6 , شماره  21 ; از صفحه 125 تا صفحه 140 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و تحليل فضايي توزيع و دسترسي به خدمات عمومي شهري (مورد مطالعه: خدمات آموزشي مقطع راهنمايي شهرمياندوآب)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه محقق اردبیلی
 
چکیده: 

يکي از اساسي ترين عناصر شهري براي افزايش سطح رفاه اجتماعي مردم شهر، وجود خدمات شهري است. توزيع نامناسب خدمات باعث شکلگيري گروههاي اجتماعي در شهرها شده و زمينهساز نابرابريها و بيعدالتي در شهرها شده است، به طوري که امروزه فضاهاي شهري به عرصهي تضادهاي اجتماعي بدل شده است. رقابت بر سر دستيابي به امکانات و منافع بيشتر، جداييگزيني اقتصادي-اجتماعي را جايگزين جداييگزينيهاي قومي و نژادي کرده است. بنابراين بحث نابرابري فضايي در شهرها و لزوم برقراري عدالت اجتماعي در دسترسي کليه شهروندان از خدمات عمومي، يکي از مباحث جدي پيشروي برنامهريزان و مديران شهري است. در اين تحقيق به بررسي الگوي توزيع خدمات مقطع راهنمايي در شهر مياندوآب، با استفاده از متدها و فنون موجود در نرمافزار سيستم اطلاعات جغرافيايي GIS پرداخته شده است. نوع تحقيق کاربردي و روش آن توصيفي- تحليلي مي باشد. با توجه به نتايج به دست آمده از روش نزديکترين همسايگي که ميزان آن 1.168 بدست آمد نشاندهندهي توزيع تصادفي و رندمي اين خدمات در سطح شهر ميباشد. طبق نتايج به دست آمده از روش تحليل شبکه نيز ميزان دسترسي به مدارس اين مقطع در برخي از مناطق شهري مناسب نبوده است و بسياري از ساکنان اين نواحي بهويژه نواحي حاشيهاي شهر که به مرور زمان به شهر الحاق شدهاند، از دسترسي به خدمات آموزشي محروم هستند و تمامي ساکنان اين شهر به طور عادلانه به اين خدمات دسترسي ندارند. همچنين طبق محاسبات ميزان سرانه براي هر يک از نواحي شهري به ترتيب 1.18، 0.9، 0.82، 0.20، 0.39 و 0.33 بدست آمد که در مقايسه با استانداردهاي ارائهشده از سوي سازمان ها، مغايرت فراواني دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

محمدی حمیدی، س.، و احدنژادروشتی، م.، و موسوی، م. (1395). بررسی و تحلیل فضایی توزیع و دسترسی به خدمات عمومی شهری (مورد مطالعه: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب). آمایش جغرافیایی فضا, 6(21 ), 125-140. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319734Vancouver : کپی

محمدی حمیدی سمیه، احدنژادروشتی محسن، موسوی میرنجف. بررسی و تحلیل فضایی توزیع و دسترسی به خدمات عمومی شهری (مورد مطالعه: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب). آمایش جغرافیایی فضا. 1395 [cited 2021May13];6(21 ):125-140. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319734IEEE : کپی

محمدی حمیدی، س.، احدنژادروشتی، م.، موسوی، م.، 1395. بررسی و تحلیل فضایی توزیع و دسترسی به خدمات عمومی شهری (مورد مطالعه: خدمات آموزشی مقطع راهنمایی شهرمیاندوآب). آمایش جغرافیایی فضا, [online] 6(21 ), pp.125-140. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=319734. 

 
بازدید یکساله 76 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی