نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

واکاوي موانع فراروي کارآفريني خانگي در نواحي روستايي با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي از ديدگاه دانشجويان جهادگر بسيجي به مناطق محروم (مطالعه موردي: دهستان کامفيروز، شهرستان مرودشت)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 
کارآفريني در مقياس کوچک در قالب کسب و کار در منزل و کارهاي خانگي به عنوان راهکاري مهم براي ايجاد اشتغال و درآمد در سراسر جهان محسوب مي گردد و در کشور ما مي تواند مسيري ميانبر براي تحقق اقتصاد مقاومتي باشد. ليکن اگر چه مشاغل خانگي يکي از زمينه هاي مناسب فعاليت اقتصادي زنان، به ويژه در مناطق روستايي به شمار مي رود، توسعه آن با موانع و محدوديت هاي متعددي رو به رو است. بر همين اساس پژوهش حاضر، با هدف واکاوي موانع فراروي کارآفريني خانگي با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي انجام شده است. رويکرد غالب تحقيق، کمي و روش آن مبتني بر پيمايش بود. جامعه آماري اين تحقيق در بردارنده 150 نفر از دانشجويان جهادگر بسيجي دانشگاه آزاد اسلامي واحد مرودشت بودند که با استفاده از روش تمام شماري مطالعه شدند. در نهايت 126 پرسش نامه جمع آوري و تجزيه و تحليل شد. ابزار اصلي جمع آوري اطلاعات، پرسش نامه بود. روايي پرسش نامه با نظر کارشناسان و متخصصان تاييد شد. به منظور تعيين پايايي ابزار تحقيق، پيش آزمون انجام گرفت که مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقياس اصلي پرسش نامه (a=0.794) محاسبه شد، که نشان دهنده مناسب بودن ابزار پژوهش است. داده هاي حاصل به وسيله نرم افزارهاي SPSS و LISREL8.80 تجزيه و تحليل گرديد. جهت تحليل عاملي موانع فراروي کارآفريني خانگي با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي از تحليل عاملي اکتشافي و به منظور بررسي شاخص نيکويي مدل تحقيق از تحليل عاملي تائيدي و مدل معادلات ساختاري بهره گرفته شد. نتايج حاصل از تحليل عاملي مربوط به موانع فراروي کارآفريني خانگي نشان داد که متغيرها در شش عامل ضعف حمايتي، موانع اقتصادي، موانع فرهنگي و اجتماعي، ضعف دانشي و اطلاع رساني، موانع خانوادگي و نبود قوانين مرتبط قرار گرفته اند. مجموع اين شش عامل، 70.521 درصد از واريانس موانع فراروي کارآفريني خانگي با تاکيد بر اقتصاد مقاومتي را تبيين کرده اند. در پايان بر اساس يافته هاي پژوهش، پيشنهاداتي ارائه شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
  • ندارد
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
  • ندارد
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
  • No item.
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

رحمانیان کوشککی، م.، و زارعی، ی.، و استعلاجی، ع. (1396). واکاوی موانع فراروی کارآفرینی خانگی در نواحی روستایی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه دانشجویان جهادگر بسیجی به مناطق محروم (مطالعه موردی: دهستان کامفیروز, شهرستان مرودشت). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی), 12(2 (پیاپی 39)), 249-265. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308238



Vancouver : کپی

رحمانیان کوشککی مهدی، زارعی یعقوب، استعلاجی علیرضا. واکاوی موانع فراروی کارآفرینی خانگی در نواحی روستایی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه دانشجویان جهادگر بسیجی به مناطق محروم (مطالعه موردی: دهستان کامفیروز, شهرستان مرودشت). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی). 1396 [cited 2022August14];12(2 (پیاپی 39)):249-265. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308238



IEEE : کپی

رحمانیان کوشککی، م.، زارعی، ی.، استعلاجی، ع.، 1396. واکاوی موانع فراروی کارآفرینی خانگی در نواحی روستایی با تاکید بر اقتصاد مقاومتی از دیدگاه دانشجویان جهادگر بسیجی به مناطق محروم (مطالعه موردی: دهستان کامفیروز, شهرستان مرودشت). مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی (چشم انداز جغرافیایی), [online] 12(2 (پیاپی 39)), pp.249-265. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=308238.



 

 
بازدید یکساله 131 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی