برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي نقش مشارکت کارکنان در پيش بيني تحليل رفتگي شغلي کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه بیرجند، بیرجد، ایران
 
چکیده: 

هدف از پژوهش حاضر، پيش بيني تحليل رفتگي شغلي بر اساس مشارکت کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ بود. روش تحقيق توصيفي و از نوع همبستگي است. جامعه آماري پژوهش کليه کارکنان ادارات کل ورزش و جوانان خراسان بزرگ بود. به دليل پايين بودن حجم جامعه آماري، نمونه به صورت تمام شمار به دست آمد که در حقيقت نمونه برابر جامعه است (n=N). بر اين اساس 140 نفر به عنوان نمونه آماري ارزيابي شدند. اطلاعات مورد نياز از طريق سه پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي، مشارکت کارکنان (محقق ساخته) و تحليل رفتگي شغلي (مسلش) جمع آوري شد. روايي صوري و محتوايي پرسشنامه ها به تاييد ده استاد صاحب نظر دانشگاهي رسيد. در يک مطالعه راهنما و با استفاده از ضريب همبستگي آلفاي کرونباخ مقدار پايايي پرسشنامه هاي مشارکت و تحليل رفتگي به ترتيب 0.92 و 0.87 محاسبه شد. داده هاي تحقيق در دو سطح توصيفي و استنباطي ارزيابي شد. براي تجزيه وتحليل اطلاعات از آزمون هاي کولموگروف-اسميرنوف، همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون استفاده شد. نتايج نشان داد که بين مشارکت کارکنان با هر سه بعد تحليل رفتگي شغلي (فرسودگي عاطفي، زوال شخصيت و افت عملکرد) ارتباط معنا دار و معکوس وجود دارد. مشارکت کارکنان 31 درصد واريانس تحليل رفتگي شغلي کارکنان را پيش بيني مي کند (R2=0.31، P=0.001، F=49.291).

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 122
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی