برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آذر و دي 1394 , دوره  7 , شماره  5 ; از صفحه 713 تا صفحه 729 .
 
عنوان مقاله: 

تبيين رابطه هوش سازماني و چابکي سازماني با کارآفريني سازماني در وزارت ورزش و جوانان ايران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

هدف از اين پژوهش تبيين رابطه هوش سازماني و چابکي سازماني با کارآفريني سازماني در وزارت ورزش و جوانان ايران است. روش تحقيق از نوع توصيفي- همبستگي و جامعه آماري شامل تمام کارشناسان معاونت هاي شش گانه وزارت ورزش و جوانان در سال 1392 است (حدود 340 نفر) و از طريق نمونه گيري طبقه اي-تصادفي متناسب با حجم 180 نفر از آنها به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار اندازه گيري پژوهش پرسشنامه هاي هوش سازماني آلبرشت (2003)، پرسشنامه کارآفريني سازماني براون (1997) و پرسشنامه هاي چابکي سازماني محقق ساخته سرابندي (1390) است. به منظور محاسبه پايايي پرسشنامه ها از روش آلفاي کرونباخ استفاده شد. براي تجزيه وتحليل اين پژوهش در بخش آماري توصيفي از فراواني، درصد، انحراف معيار و نمودارو در بخش آمار استنباطي از همبستگي پيرسون، تي تست، آنوا و رگرسيون چندگانه استفاده شد. نتايج نشان داد که ضريب همبستگي پيرسون بين هوش سازماني و کارآفريني سازماني (r=0.564، P<0.01) و چابکي سازماني و کارآفريني سازماني مثبت و معنادار است (r=0.753، P<0.0). همچنين، بر اساس نتايج رگرسيون همزمان سه مولفه از هوش سازماني و سه مولفه از چابکي سازماني به ترتيب توان تبيين و پيش بيني 40 و 81 درصد از تغييرات کارآفريني سازماني را دارند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 197
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی