برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير سرمايه فکري بر کارآفريني سازماني (مطالعه موردي: سازمان جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه)

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران
 
چکیده: 

هدف اصلي اين تحقيق توصيفي- همبستگي، بررسي تاثير مولفه هاي سرمايه فکري بر کارآفريني سازماني، در سازمان جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه بود. جامعه آماري پژوهش شامل کليه کارکنان جهاد کشاورزي شهرستان کرمانشاه بود (N=104) که با استفاده از جدول کرجسي- مورگان، 86 نفر از آنان، به روش نمونه گيري ساده تصادفي براي بررسي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها پرسشنامه استاندارد بود که روايي آن توسط نظرسنجي متخصصان و پايايي آن با محاسبه ضريب آلفاي کرونباخ تاييد شد. به منظور تجزيه وتحليل داده ها از نرم افزار SPSS20 استفاده گرديد. نتايج تحليل همبستگي نشان داد که رابطه مثبت و معني داري بين مولفه هاي سرمايه فکري و کارآفريني سازماني وجود دارد. همچنين نتايج حاصل از رگرسيون چندگانه به شيوه توام، حاکي از آن است که 32 درصد از تغييرات واريانس کارآفريني سازماني توسط دو مولفه سرمايه فکري شامل سرمايه ساختاري و سرمايه انساني تبيين مي گردد و در مورد ميزان تاثير مولفه هاي سرمايه فکري بر کارآفريني سازماني مشخص شد، بيشترين تاثير را مولفه ساختاري بر کارآفريني سازماني دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 336
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی