برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

بررسي عوامل موثر بر توسعه اکوتوريسم، مطالعه موردي: لواسان کوچک

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات، تهران، ایران
 
چکیده: 

تحقيق حاضر، با هدف بررسي عوامل موثر بر توسعه اکوتوريسم در لواسان کوچک صورت پذيرفت. جامعه آماري آن را کارشناسان سازمان گردشگري، شهرداري و بخشداري لواسانات تشکيل مي دادند که به علت محدود بودن تعداد جامعه آماري، از روش سرشماري 60 نفر مورد پرسش قرار گرفتند. ابزار جمع آوري اطلاعات، پرسشنامه اي بود که شامل بخش هاي ويژگي هاي فردي و حرفه اي پاسخگويان، توسعه اکوتوريسم و عوامل هفت گانه اقتصادي، زيرساختي، سياست گذاري، فرهنگي، جغرافيايي و عامل آموزشي - ترويجي موثر بر توسعه اکوتوريسم بود. روايي محتوايي پرسشنامه با نظرخواهي از پانل متخصصان تاييد گرديد و قابليت پايايي پرسشنامه نيز از طريق آلفاي کرونباخ تعيين گرديد که ميزان آن براي مقياس هاي اصلي پرسشنامه بالاي 0.7 کسب گرديد که قابل قبول مي باشد. نتايج حاصل از آزمون همبستگي پيرسون نشان داد که بين عوامل اقتصادي، زيرساختي، سياست گذاري، اجتماعي و آموزشي - ترويجي و توسعه اکوتوريسم در لواسان کوچک رابطه مثبت و معني دار وجود دارد. نتايج حاصل رگرسيون گام به گام نيز نشان داد که عوامل آموزشي- ترويجي و زيرساختي درمجموع 63.9 درصد از واريانس متغير توسعه اکوتوريسم در لواسان کوچک را تبيين نمودند. يكي از مهم ترين مسائل توسعه اکوتوريسم آن است كه با آموزش هاي موثر مي توان تغيير رفتار گردشگران را تسريعبخشيد و تعهد نسبتبه طبيعت را افزايش داد. لذا به عنوان يک راهکار عملي، مهم ترين مساله برگزاري دوره هاي آموزشي ترويجي براي گردشگران در رابطه با تغيير نگرش و آگاهي آنان در رابطه با مسائل اکوتوريسم است. اگرچه دهستان لواسان کوچک ازلحاظ ساختاري، اکولوژيکي و فضايي از ديرباز براي گذران اوقات فراغت کلان شهر تهران انتخاب شده است، بااين وجود بررسي ها نشان مي دهد، تاکنون مطالعه اي با موضوع عوامل موثر بر توسعه اکوتوريسم در لواسان کوچک از ديدگاه کارشناسان گردشگري و جهاد کشاورزي صورت نگرفته است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 306
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی