5 SID.ir | بررسي پارامترهاي ويتامين A و بتاكاروتن سرم و كبد در گاو نژاد هلشتاين و دورگه آن در طول يكسال در كشتارگاه قائم شهرستان تهران

مشخصات مقاله

 
عنوان مقاله: 

بررسي پارامترهاي ويتامين A و بتاكاروتن سرم و كبد در گاو نژاد هلشتاين و دورگه آن در طول يكسال در كشتارگاه قائم شهرستان تهران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه آموزشی علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران
 
چکیده: 

هدف: تعيين وضعيت ويتامين A و بتاكاروتن گاو نژاد هلشتاين و دورگه آن،
طرح: مطالعه مقطعي
حيوانات: در اين بررسي 342 نمونه خون و 371 نمونه كبد از گاو نژاد هلشتاين در يكي از كشتارگاههاي اطراف تهران تهيه گرديد گاوهاي مورد نمونه برداري از دو جنس نر و ماده و از 5 گروه سني زير دو سال 3-2، 4-3، 5-4 و بالاتر از 5 سال بودند.
روش: با استفاده از اسپكتروفتومتر در طول موج 325 نانومتر ميزان ويتامين A سرم يا كبد و در طول موج 453 نانومتر مقدار بتاكاروتن سرم يا كبد برابر فرمولهاي زير محاسبه گرديد.
ميزان ويتامين A سرم يا کبد = (0.00182)/ميزان جذب در طول موج 325 نانومتر - ((ميزان بتاکاروتن × 0.00017)
ميزان بتاکاروتن سرم يا کبد = (0.00258) / ميزان جذب در طول موج 453 نانومتر
ويتامين A يا بتاكاروتن از هگزان به عنوان شاهد (بلانك) استفاده شد.
تجزيه و تحليل آماري: نتايج با استفاده از روش آناليز واريانس يكطرفه و در صورت ضرورت از روش تكميلي شفه و همچنين سنجش ضريب همبستگي جزيي پيرسون بين متغيرهاي مربوطه تجزيه و تحليل گرديد.
نتايج: در اين برسي ميزان ويتامين A و بتاكاروتن سرم و كبد به ترتيب 67.2±3.1 و 85.5±4 ميكروگرم در دسي ليتر و 3±189.3 و 1±21.1 ميكروگرم در گرم تعيين شد. اختلافات در ميزان ويتامين A كبد در دو گروه سني 4 و 5 و نيز هر يك از اين دو گروه با گروههاي ماقبل معني دار بود.(P<0.001)  به علاوه ميزان ويتامين A كبد و مقدار بتاكاروتن كبد و سرم در جنس ماده به طور معنا داري بيشتر از جنس نر بود (P<0.001) اختلاف اثر فصل و نيز ادغام اثر فصل و جنس، سن و فصل و سن و جنس بر مقادير ويتامين A و بتاكاروتن سرم و كبد متفاوت بود. بررسي ضريب همبستگي متغير نشان داد كه تنها بين ويتامين A و بتاكاروتن سرم ارتباط معنا دار وجود ندارد.
نتيجه گيري: برابر يافته هاي اين بررسي اثرگذاري تغذيه و در مواردي جنس ماده بر مقادير ويتامين A و بتاكاروتن سرم و كبد كاملا برجسته بوده ضمن آنكه بالا بودن ميزان ويتامين A كبد در فصل زمستان توجيه پذير نبود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 205
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی