نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تحليل ساختاري نقش مولفه هاي آموزشي-ترويجي و روان شناختي بر رفتار زيست محيطي گندم کاران شهرستان بوکان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه تربیت مدرس
 
چکیده: 
با توجه به اثر آموزش هاي مناسب در تغيير آگاهي ها و نگرش افراد نسبت به حفظ محيط زيست، رفتارهاي سازگار افراد با محيط زيست دور از انتظار نمي باشد. هدف کلي اين پژوهش بررسي تاثير سازه هاي آموزشي ترويجي و روانشناختي بر رفتار زيست محيطي گندم کاران شهرستان بوکان مي باشد. براي دست يابي به اين هدف، در اين پژوهش از فن پيمايش که از روش هاي توصيفي مي باشد، استفاده شد. جامعه آماري پژوه ش 5473 نفر از گندم کاران شهرستان بوکان بودند که با استفاده از روش نمونه گيري ساده تصادفي با انتساب متناسب و با استفاده از جدول نمونه گيري کرجسي و مورگان، 357 نفر نمونه گيري شدند. ابزار جمع آوري اطلاعات پرسشنامه بود. روايي محتوايي پرسشنامه با کسب نظر متخصصان و صاحب نظران بررسي شد و اصلاحات لازم صورت گرفت، همچنين روايي آن با استفاده از پايايي ترکيبي (CR) به دست آمد. نتايج تحليل عاملي تاييدي، روايي، پايايي و برازش متغيرهاي پنهان پژوهش را تاييد کرد. مقدار ضريب آلفاي کرونباخ براي بخش هاي مختلف پرسشنامه بالاتر از 0.70 محاسبه شد به اين معني که بخش هاي مختلف پرسشنامه از پايايي مناسبي برخوردار است. به منظور تجزيه و تحليل داده ها در دو بخش آمار توصيفي و استنباطي از نرم افزارهاي SPSSWin22 و LISRE 8.80 استفاده شد. نتايج نشان داد که خودشناسي و نگرش هاي زيست محيطي مولفه هاي اصلي سازه روانشناختي در زمينه رفتار زيست محيطي مي باشد. همچنين سازه هاي آموزشي ترويجي و روانشناختي تاثير مثبت و معني داري بر رفتار زيست محيطي داشتند و در مجموع 41 درصد از کل واريانس متغير وابسته را تبيين کردند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مومن پور، ی.، و صدیقی، ح.، و چوبچیان، ش. (1395). تحلیل ساختاری نقش مولفه های آموزشی-ترویجی و روان شناختی بر رفتار زیست محیطی گندم کاران شهرستان بوکان. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, 9(4 (پیاپی 36)), 27-39. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300580Vancouver : کپی

مومن پور یادگار، صدیقی حسن، چوبچیان شهلا. تحلیل ساختاری نقش مولفه های آموزشی-ترویجی و روان شناختی بر رفتار زیست محیطی گندم کاران شهرستان بوکان. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی. 1395 [cited 2022May25];9(4 (پیاپی 36)):27-39. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300580IEEE : کپی

مومن پور، ی.، صدیقی، ح.، چوبچیان، ش.، 1395. تحلیل ساختاری نقش مولفه های آموزشی-ترویجی و روان شناختی بر رفتار زیست محیطی گندم کاران شهرستان بوکان. پژوهش های ترویج و آموزش کشاورزی, [online] 9(4 (پیاپی 36)), pp.27-39. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=300580. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 162 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی