نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  4 , شماره  2 ; از صفحه 100 تا صفحه 120 .
 
عنوان مقاله: 

اثربخش آموزش برنامه ي دانش و مهارت فراشناخت جاگر بر عملكرد خواندن دانش آموزان با ناتواني يادگيري خواندن

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است