برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  8 , شماره  1 ; از صفحه 59 تا صفحه 88 .
 
عنوان مقاله: 

رابطه اعتماد اجتماعي با احساس امنيت و امنيت اجتماعي

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه فرهنگیان شهید هاشمی نژاد مشهد، گروه علوم اجتماعی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: امنيت اجتماعي به عنوان تضمين کننده حقوق و منافع فردي و اجتماعي و مايه آرامش و آسايش افراد جامعه، تابع اعتماد اجتماعي است. مطالعه حاضر با عنايت به نقش قابل توجه مردم مناطق مرزي در حفظ امنيت اجتماعي، به بررسي رابطه اعتماد اجتماعي با احساس امنيت و حفظ امنيت اجتماعي در بين مردم شهر سنگان پايين خواف پرداخته است.
روش شناسي: پژوهش حاضر در سال1393 به روش پيمايشي و با ابزار پرسش نامه که اعتبار صوري آن طبق نظر متخصصان و روايي آن بر اساس ضريب آلفاي کرونباخ تعيين شده انجام گرفته است. جامعه آماري، جمعيت 9500 نفري مردم سنگان بوده و حجم نمونه با فرمول کوکران 370 نفر تعيين شده که براي تخصيص آن، افراد 20 سال به بالا به روش تصادفي انتخاب شده است. در تجزيه و تحليل داده ها از آماره هاي توصيفي و استنباطي از جمله ميانگين ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه استفاده شده است
.
يافته ها: ميانگين اعتماد اجتماعي، احساس امنيت و حفظ امنيت اجتماعي به ترتيب 2،
2.1 و 2.7 از 5 بوده است. بين متغير اعتماد اجتماعي و احساس امنيت و بين اعتماد اجتماعي و امنيت اجتماعي رابطه معني دار و مستقيم وجود داشته است. بر اساس آزمون رگرسيون، حدود 62 درصد از تغييرات مربوط به متغير امنيت اجتماعي با متغيرهاي احساس امنيت جمعي، سن، احساس امنيت جاني، اعتماد برون گروهي و تاهل قابل تبيين بوده است.
نتيجه گيري: با افزايش اعتماد اجتماعي، احساس امنيت افزايش يافته و در نتيجه ميزان تلاش افراد براي حفظ امنيت اجتماعي بيشتر مي شود.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  بازدید یکساله 172
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی