نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
1393 , دوره  24 , شماره  2 ; از صفحه 0 تا صفحه 0 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير نوع شخم و مديريت بقاياي گياهي بر برخي خواص فيزيكي خاك در راستاي نيل به كشاورزي پايدار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  

این مقاله به دلیل مرجع بودن یکی از مقالات این پایگاه فاقد جزئیات کامل یک مقاله از جمله چکیده و متن کامل است