برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

فراواني نسبي ژن کدکننده عامل پنتون والنتين لكوسيدين در استافيلوكوك اورئوس مقاوم به متي سيلين جدا شده از خون و زخم در شهر زاهدان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* زاهدان، دانشگاه علوم پزشکی زاهدان، دانشکده پزشکی، گروه میکروب شناسی
 
چکیده: 

زمينه و هدف: پنتون- والنتين لكوسيدين يك توكسين از خانواده گاما توكسين در استافيلوكوك اورئوس محسوب مي شود. ممکن است يك ارتباط بين استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين و پنتون- والنتين لكوسيدين، كه يك سيتوتوكسين مهم خصوصا در عفونت هاي شديد است، وجود داشته باشد. هدف از اين مطالعه، جداسازي و شناسايي ژن عامل لكوسيدين پنتون-والنتين از ايزوله هاي استافيلوكوكوس اورئوس مقاوم به متي سيلين با استفاده از تكنيك PCR از نمونه هاي خون بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي- مقطعي،
89 ايزوله استافيلوكوك اورئوس از نمونه هاي خون و زخم طي 6 از بيمارستان علي ابن ابي طالب زاهدان ماه جمع آوري شد. در ابتدا نمونه هاي مورد مطالعه به وسيله تست هاي مختلف بيوشيميايي مورد بررسي قرار گرفتند و بر اساس استانداردهاي تشخيصي ايزوله هاي استافيلوکوک اورئوس جداسازي شدند. جهت تاييد ايزوله هاي به دست آمده از ژن 16srRNA استفاده شد. حساسيت ايزوله ها به آنيت بيوتيک ها بر اساس دستورالعمل موسسه استاندارد آزمايشگاهي باليني بررسي شد. سپس با استفاده از روش سفوكسيتين (30 ميكروگرم) ديسك ديفيوژن نمونه هاي مقاوم به متي سيلين غربالگري شد و سپس ژنهاي PLV و mecA به وسيله آزمايش PCR مورد شناسايي قرار گرفت. داده هاي جمع آوري شده با استفاده از آزمون آماري مجذورکاي تجزيه و تحليل شدند.
يافته ها: از مجموع
89 ايزوله استافيلوكوك اورئوس 26 ايزوله از زخم و 63 ايزوله از خون جداسازي شد. بيشترين نمونه هاي به دست آمده از بيماران زن به دست آمد. با توجه به نتايج آزمايش هاي مولکولي، 47 ايزوله (52.82 درصد) داراي ژن mecA و مقاوم به متي سيلين و 42 ايزوله (47.2) حساس به متي سيلين بودند. هم چنين، 16 ايزوله به عنوان حامل ژن PLV شناسايي شد كه از اين ميان 13 ايزوله مقاوم به متي سيلين و 3 ايزوله حساس به متي سيلين بودند. مقاومت به ونکومايسين در هيچ يک از ايزوله ها مشاهده نشد. بيشترين مقاومت نسبت به اريترومايسين و پني سيلين در بين ايزوله ها مشاهده شد. سويه هاي داراي مقاومت چندگانه داراي بيشترين فراواني از نظر ژن PVL بودند. هم چنين ارتباط معني داري بين مقاومت و حضور ژن پنتون والنتين مشاهده شد (p=0.0043).
نتيجه گيري: با توجه به فراواني ژن هاي
mecA و PVL در سويه هاي مقاوم و حساس استافيلوکوک اورئوس و پراکنش بالاي ژن عامل پنتون والنتين در سويه هاي مقاوم، براساس آناليزهاي آماري، مي توان نتيجه گرفت که ممکن است بين اين دو ژن ارتباطي وجود داشته باشد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 36 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی