نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
آبان 1394 , دوره  22 , شماره  137 ; از صفحه 9 تا صفحه 18 .
 
عنوان مقاله: 

مقايسه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و تكانشگري در نوجوانان مبتلا به نارسايي توجه/ بيش فعالي و بهنجار

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* اداره بهزیستی، آمل، ایران
 
چکیده: 
زمينه و هدف: راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان و تكانش گري از عوامل تاثيرگذار در اختلال نارسايي توجه/ بيش فعالي هستند. هدف از پژوهش حاضر مقايسه راهبردهاي انطباقي و غيرانطباقي تنظيم شناختي هيجان و تكانشگري و ابعاد آن؛ حركتي، شناختي و بي برنامگي در نوجوانان پسر مبتلا به نارسايي توجه/ بيش فعالي و بهنجار بود.روش كار: روش پژوهش از نوع پس رويدادي (علي- مقايسه اي) و جامعه آماري اين پژوهش همه دانش آموزان پسر مقطع دبيرستان شهرستان آمل بودند. نمونه پژوهش شامل 40 نفر (20 نفر مبتلا به نارسايي توجه/ بيش فعالي و 20 نفر بهنجار) بود كه با روش نمونه گيري در دسترس انتخاب شدند. براي جمع آوري داده ها از مقياس خودگزارشي مشكلات رفتاري نوجوانان (YSR) Achenbach، پرسشنامه راهبردهاي تنظيم شناختي هيجان Garnefski & Kraaij، تكانشگري Barrat و مصاحبه باليني استفاده شد. براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون كولموگروف اسميرنوف، آزمون t براي دو گروه مستقل و تحليل واريانس چند متغيري استفاده شد.يافته ها: ميانگين سني نوجوانان مبتلا به نارسايي توجه/بيش فعالي 15.04±0.60 و بهنجار 15.10±0.71 سال بود. نتايج نشان داد كه ميانگين نمرات راهبردهاي غيرانطباقي تنظيم شناختي هيجان (بيش فعال: 4.95±17.65، عادي: 4.45±14.35)، نمره كلي تكانشگري (بيش فعال: 11.04±69.20، عادي: 8.10±56.80)، تكانشگري حركتي (بيش فعال: 4.22±22.65، عادي: 3.97±18.15)، تكانشگري شناختي (بيش فعال: 3.43±21.15، عادي: 2.30±18.05) و بي برنامگي (بيش فعال: 6.90±25.40، عادي: 4.85±21.05) در نوجوانان مبتلا به نارسايي توجه/بيش فعالي به طور معناداري (p<0.05) بيشتر از نوجوانان عادي است، همچنين بين نمرات دو گروه در راهبردهاي انطباقي تنطيم شناختي هيجان (بيش فعال: 7.42±24.40، عادي: 4.78±24.90) تفاوت معناداري مشاهده نشد (p>0.05).نتيجه گيري: بر اساس يافته هاي اين پژوهش مي توان نتيجه گرفت كه نوجوانان مبتلا به نارسايي توجه/بيش فعالي در مقايسه با نوجوانان عادي بيشتر از راهبردهاي غيرانطباقي تنظيم شناختي هيجان و تكانشگري استفاده مي كنند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

قاسم پور، ع.، و رمضانی، و. (1394). مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در نوجوانان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی و بهنجار. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), 22(137), 9-18. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298905Vancouver : کپی

قاسم پور عبداله، رمضانی ولی اله. مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در نوجوانان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی و بهنجار. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران). 1394 [cited 2022May28];22(137):9-18. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298905IEEE : کپی

قاسم پور، ع.، رمضانی، و.، 1394. مقایسه راهبردهای تنظیم شناختی هیجان و تکانشگری در نوجوانان مبتلا به نارسایی توجه/ بیش فعالی و بهنجار. علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران), [online] 22(137), pp.9-18. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298905. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 228 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی