نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  15 , شماره  46 ; از صفحه 147 تا صفحه 168 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي نقش و تاثير شوراياران محلي بر افزايش مشارکت شهروندان در مديريت شهري محله محور مطالعه موردي: شهر گرگان

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه گلستان
 
چکیده: 
پژوهش حاضر با هدف پي بردن به نقش شوراياران محله اي در برنامه ريزي و مديريت شهري محله محور به ارزيابي نقش شوراياران محلي در افزايش مشارکت شهروندان شهر گرگان پرداخته است. روش تحقيق حاضر توصيفي – تحليلي و روش جمع آوري داده ها و اطلاعات به صورت پيمايشي مي باشد که به منظور بررسي و تدوين مباني تئوريک مرتبط با موضوع تحقيق از دو روش کتابخانه اي و ميداني و به منظور تجزيه و تحليل داده ها نيز از آزمون هاي ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون چندگانه به روش Enter با استفاده از نرم افزار آماري Spss بهره گرفته شده است. جامعه ي آماري مورد مطالعه در اين پژوهش شهروندان شهر گرگان مي باشد که متناسب با حجم جامعه تعداد 330 نمونه براي جامعه شهروندان به روش نمونه گيري احتمالي از نوع منظم يا سيستماتيک تکميل شده است. جمع بندي نتايج به دست آمده در خصوص بررسي رابطه بين عملکرد شوراياران محلي و مشارکت شهروندان با استفاده از آزمون ضريب همبستگي پيرسون نشان مي دهد که بين اين دو متغير با ضريب همبستگي 0.579 و سطح معناداري 0.000 رابطه اي مستقيم و معنادار وجود دارد و مي توان در سطح اطمينان 99 درصد مطرح نمود که با افزايش و تقويت عملکرد شوراياران محلي، ميزان مشارکت شهروندان در فعاليت هاي مرتبط با مديريت شهري نيز افزايش خواهد يافت. بررسي ميزان تاثير متغير مستقل بر متغير وابسته با استفاده از آزمون رگرسيون چندگانه توام نيز نشان مي دهد که حدود 52% تغييرات واريانس متغير وابسته (مشارکت شهروندان) از متغيرهاي مستقل مختلف (شاخص هاي ارزيابي عملکرد شوراياري هاي محله اي) تبيين و توجيه مي شود که بر اساس نتايج تحليل واريانس يک طرفه نسبت متوسط واريانس رگرسيون به متوسط واريانس باقيمانده (F) برابر 68.46 و داراي سطح معني داري (sig=0.000) است و معني دار بودن رگرسيون را در سطح 99 درصد تاييد مي کند.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

بزی، خ.، و میرکتولی، ج.، و زایدلی، ح. (1396). ارزیابی نقش و تاثیر شورایاران محلی بر افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری محله محور مطالعه موردی: شهر گرگان. جغرافیا و توسعه, 15(46), 147-168. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298329Vancouver : کپی

بزی خدارحم، میرکتولی جعفر، زایدلی حاجی سلطان. ارزیابی نقش و تاثیر شورایاران محلی بر افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری محله محور مطالعه موردی: شهر گرگان. جغرافیا و توسعه. 1396 [cited 2022May21];15(46):147-168. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298329IEEE : کپی

بزی، خ.، میرکتولی، ج.، زایدلی، ح.، 1396. ارزیابی نقش و تاثیر شورایاران محلی بر افزایش مشارکت شهروندان در مدیریت شهری محله محور مطالعه موردی: شهر گرگان. جغرافیا و توسعه, [online] 15(46), pp.147-168. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298329. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 450 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی