برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1396 , دوره  15 , شماره  46 ; از صفحه 79 تا صفحه 100 .
 
عنوان مقاله: 

بررسي و ارزيابي نقش اجراي طرح هادي در توسعه گردشگري روستاهاي توريستي مطالعه موردي: روستاي توريستي صور در شهرستان بناب

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه مهندسی معماری، دانشگاه بناب
 
چکیده: 

تهيه و تدوين طرح هاي هادي در روستاهاي توريستي از دو جنبه داراي اهميت است، اول اينکه ميزان موفقت طرح هاي هادي وابسته به شرايط محيطي و انساني بوده و دوم اينکه روستاهاي توريستي بنا به کارکرد ويژه خود نيازمند انجام طرح هاي توسعه متناسب با کارکرد گردشگري هستند. تحقيق حاضر با هدف اصلي شناسايي و تحليل آثار اجراي طرح هادي از ديدگاه سه گروه ساکنان روستاهاي توريستي، گردشگران و ساکنان روستاهاي فاقد گردشگري صورت گرفته است. تحقيق از نظر ماهيت، از نوع پژوهش هاي کمي، از لحاظ درجه کنترل متغيرها، پيمايشي و از نظر نحوه گردآوري داده ها، از نوع تحقيقات ميداني محسوب مي شود. جامعه آماري اين تحقيق را تمامي سرپرستان خانوارهاي روستاي صور تشکيل مي دهد (N=72). علاوه بر اين به منظور رعايت اصل برابري، 72 نفر از گردشگران وارد شده به اين روستا و 72 نفر نيز از روستاي فاقد گردشگري آلقو و به روش تصادفي ساده انتخاب شده است. براي گردآوري داده ها از پرسشنامه استفاده گرديد. روايي پرسشنامه با نظر پانلي از کارشناسان و پژوهشگران مورد تاييد قرار گرفت. براي تعيين پايايي ابزار تحقيق تعداد 15 پرسشنامه به صورت پيش آزمون در هر يک از گروه ها (مجموع 45 پرسشنامه در سه گروه) انجام گرفت. مقدار آلفاي کرونباخ محاسبه شده براي مقياس اصلي پرسشنامه روستاي گردشگري صور 0.874، گردشگران 0.886 و روستاي فاقد گردشگري 0.901 به دست آمد. نتايج به دست آمده از تحليل عاملي نشان داد که انتظارات هر سه گروه در مورد عامل هاي کالبدي- ساختاري، اجتماعي، بهداشتي، اقتصادي و زيست محيطي متفاوت است. درمجموع 73.5 درصد از واريانس کل آثار اجراي طرح هادي را تبيين مي نمودند. علاوه بر اين نتايج آزمون Anova وجود تفاوت معني دار بين انتظارات گروه ها اثبات و آزمون هاي تکميلي- تعاقبي نيز نشان داد که بيشترين اختلاف بين گروه گردشگران و کمترين ميزان شکاف بين دو گروه از روستاهاست. در نهايت با توجه به يافته هاي پژوهش بحث و پيشنهادات کاربري در زمينه بهبود وضعيت طرح هاي محدوده مورد مطالعه ارائه شده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 100
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی