برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  14 , شماره  42 ; از صفحه 199 تا صفحه 218 .
 
عنوان مقاله: 

ارزيابي کيفيت زندگي در روستا- شهرهاي جديد مطالعه موردي: شهر بانوره

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشگاه تهران
 
چکیده: 

در اغلب کشورهاي درحال توسعه، گرايش برنامه ريزان به تمرکززدايي فضايي، کاهش نابرابري هاي منطقه اي و دوگانگي هاي شهري و روستايي دردهه هاي اخير، به اتخاذ راهبرد هاي متفاوتي دراين زمينه انجاميده، که يکي ازمهمترين آنها تبديل روستاهاي مرکزي به شهر و توسعه کالبدي و ارتقاي جايگاه آنها در سلسله مراتب شبکه سکونتگاهي است. در ايران در بسياري از روستاها، روستاييان با هدف تسريع روند توسعه سکونتگاه خود، مصرانه پيگير تبديل روستاي خود به شهر هستند. اما اينکه اين تغيير منجر به بهبود کيفيت زندگي شهروندان شده است، موضوعي است که در اين مطالعه در مورد شهر بانوره از توابع استان کرمانشاه بررسي مي شود. نوع پژوهش حاضر، کاربردي و پيمايشي است. جامعه آماري تحقيق کليه سرپرستان خانوارهاي شهر بانوره مي باشد. حجم نمونه با استفاده از آماره کوکران محاسبه و در مجموع 250 نفر به صورت تصادفي انتخاب و پرسشنامه ها تکميل شد. روايي محتوايي پرسشنامه بر اساس نظر اساتيد و کارشناسان و پايايي آن در چهار مقياس اقتصادي، اجتماعي- فرهنگي، کالبدي- فضايي و زيست محيطي با استفاده از آزمون آلفاي کرونباخ بررسي و مورد تاييد قرار گرفت. به منظور تحليل داده ها از آماره هاي توصيفي و آزمون هاي کاي اسکوئر و t تک نمونه استفاده شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد کيفيت زندگي در سکونتگاه مورد مطالعه در بعد کالبدي- فضايي برابر 1.523، زيست محيطي برابر 1.906، اقتصادي برابر 1.916 و در بعد اجتماعي- فرهنگي برابر 1.952 در بازه طيف ليکرت (صفر تا چهار) مي باشد.
بر اساس نتايج آزمون
t تک متغيره آزمون ها در همه موارد (به جز بعد اجتماعي و فرهنگي) در سطح اطمينان بالاي 99 درصد معني دار و اختلاف بين مقدار واقعي و عدد مفروض منفي است. به عبارت ديگر تغيير روستاي بانوره به شهر باعث بهبود وضعيت ساکنان در ابعاد مذکور نشده است. همچنين بر اساس نتايج آزمون تجزيه واريانس يک طرفه بهبود کيفيت زندگي در بعد اجتماعي و فرهنگي در بهترين وضعيت و ساير ابعاد در گروه دوم طبقه بندي شدند. در مجموع نتايج نشان مي دهد تبديل روستا به شهر مزاياي متعددي براي ساکنان به خصوص در ابعاد اقتصادي، ارائه برخي خدمات اجتماعي و کالبدي داشته است اما به تبع آن حجم گسترده اي از پيامدهاي منفي به ساکنان تحميل شده و از طرفي به دليل انتظارات بالاي ساکنان، به اعتقاد پاسخ گويان، در مجموع تبديل روستا به شهر باعث افزايش کيفيت زندگي ساکنان روستا شهر جديد نشده است.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

دربان آستانه، ع.، و محمودی، م. (1395). ارزیابی کیفیت زندگی در روستا- شهرهای جدید مطالعه موردی: شهر بانوره. جغرافیا و توسعه, 14(42), 199-218. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298226Vancouver : کپی

دربان آستانه علیرضا، محمودی منیژه. ارزیابی کیفیت زندگی در روستا- شهرهای جدید مطالعه موردی: شهر بانوره. جغرافیا و توسعه. 1395 [cited 2021August01];14(42):199-218. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298226IEEE : کپی

دربان آستانه، ع.، محمودی، م.، 1395. ارزیابی کیفیت زندگی در روستا- شهرهای جدید مطالعه موردی: شهر بانوره. جغرافیا و توسعه, [online] 14(42), pp.199-218. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=298226. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 123 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی