برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
 
عنوان مقاله: 

تاثير استفاده از فناوري هاي نوين آموزشي برکيفيت فعاليت هاي آموزشي دبيران

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* دانشکده علوم انسانی دانشگاه کاشان، کاشان، ایران
 
چکیده: 

هدف اين پژوهش تاثيراستفاده از فناوري هاي نوين آموزشي برکيفيت فعاليت هاي آموزشي دبيران شاغل در مدارس متوسطه دخترانه شهر اصفهان بود. اين پژوهش از حيث هدف، کاربردي و از حيث موقعيت، ميداني و بر حسب روش، توصيفي از نوع زمينه يابي است. جامعه ي آماري اين پژوهش شامل کليه ي دبيران شاغل مقطع متوسطه ي دخترانه ي شهر اصفهان به تعداد 1756 نفر است که از بين آنها 252نفردبير به عنوان نمونه آماري و به شيوه ي نمونه گيري تصادفي طبقه اي انتخاب شدند.ابزارگردآوري داده ها شامل پرسش نامه ي محقق ساخته در طيف ليکرتي 5 درجه اي شامل 25 سوال براي سنجش استفاده از فناوري هاي توين آموزشي دبيران با ضريب آلفاي کرونباخ 87. استفاده شد و روايي صوري و محتوايي آن با استفاده از نظر متخصصان تاييد شد.. ازآمار توصيفي و استنباطي( جدول توزيع فراواني، شاخص هاي مرکزي و پراکندگي توزيع، ميانگين، انحراف معيار، تحليل واريانس، آزمون دانکن) به کمک نرم افزار SPSS نسخه 16 براي تجزيه و تحليل داده ها بهره گرفته شد. نتايج به دست آمده نشان داد که بين استفاده از فناوري هاي نوين آموزشي و کيفيت فعاليت هاي آموزشي دبيران از نظر آماري رابطه معنا داري وجود دارد و نيز مشاهده شد که کيفيت آموزشي با بکارگيري نرم افزارهاي کاربردي در آموزش با مولفه هاي کيفيت در سطح بسيار زياد قرار گرفته است و نشان داد که متغير بکارگيري از رايانه بيشترين اثر را بر کيفيت آموزشي دبيران دارد و بکارگيري نرم افزارهاي کاربردي و اينترنت در رتبه هاي بعدي قرار دارد.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 255
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی