نسخه جدید سایت SID.ir

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 197 تا صفحه 212 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير کاربرد کوداي زيستي و شيميايي بر عملکرد کمي و کيفي کنجد (.Sesamum indiucm L) در شرايط اقليمي مشهد

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه فردوسی مشهد، مشهد، ایران
 
چکیده: 
سابقه و هدف:کنجد گياه روغني ارزشمندي است که در مقايسه با ديگر گياهان زراعي، نهاده پذيري و عملکرد کمي دارد. کشت و کار کنجد به دلايلي همچون بهبود کمتر ويژگي هاي ژنتيکي اين گياه در مقايسه با گياهان غالب و توسعه نيافتن روش هاي مديريتي و زراعت مکانيزه، توسعه کشت آن فراموش شده است. يافته هاي چندي بيانگر تاثير مثبت کودهاي زيستي (بيولوژيک) بر عملکرد محصولات زراعي است که افزون بر فراهم کردن مواد غذايي مورد نياز براي گياه، هزينه پايين تري داشته و برخلاف کودهاي شيميايي تاثير نامطلوبي بر محيط ندارند، از اين رو اين کودها مي توانند در جهت توسعه کشت و بازگرداندن گياهان زراعي همچون کنجد به نظام هاي زراعي سودمند واقع شوند. بنابراين هدف از اجراي اين پژوهش بررسي تاثير کاربرد کودهاي زيستي و شيميايي تامين کننده نيتروژن، فسفر و گوگرد براي توليد بهينه کنجد بود.مواد و روش ها: اين آزمايش در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي با سه تکرار در مزرعه تحقيقاتي دانشگاه فردوسي مشهد در سال زراعي92-1391 انجام شد. تيمارهاي آزمايشي شامل کاربرد کودهاي زيستي نيتروکسين (1)، بيوفسفر (2)، بيوسولفور (3)، ترکيب دوگانه تيمارهاي 2 و 3 (4)، ترکيب سه گانه تيمارهاي 1، 2 و 3 (5) و همچنين کودهاي شيميايي اوره (6) و سوپرفسفات تريپل (7)، ترکيب دوگانه تيمارهاي 6 و 7 (8)، ترکيب سه گانه 6 و 7 به همراه گوگرد عنصري (9) و تيمار شاهد (10) بودند (براي همه ي تيمارهاي آزمايشي پيش از کاشت گياه ميزان 20 تن در هکتار کود دامي نيز مصرف شد).نتايج و بحث: نتايج نشان داد، تاثير کاربرد کودهاي مختلف زيستي و شيميايي بر صفات شمار کپسول در بوته، عملکرد زيستي، عملکرد دانه و عملکرد روغن معني دار بود. ، شمار کپسول در بوته مهم ترين جزء عملکرد کنجد شناخته شد (r=0.87). شمار دانه در کپسول، وزن هزار دانه و شاخص برداشت تحت تاثير تيمارهاي آزمايش قرار نگرفتند. همچنين درصد روغن دانه تحت تاثير هيچ يک از تيمارها قرار نگرفت، در نتيجه عملکرد بالاي روغن در تيمارهايي به دست آمد که دانه بيشتري توليد کرده بودند. در تيمار ترکيبي کاربرد سه گانه کودهاي شيميايي اوره- سوپرفسفات تريپل-گوگرد عنصري (تيمار 9) عملکرد زيستي و دانه نسبت به تيمار شاهد به ترتيب 51.1 و 54.4 درصد افزايش يافت. به طورکلي تيمار ترکيب چندگانه کودهاي شيميايي اوره- سوپرفسفات تريپل- گوگرد عنصري داراي بيشترين شمار کپسول در بوته (107 کپسول)، عملکرد زيستي (20908 کيلوگرم در هکتار)، عملکرد دانه (3757.8 کيلوگرم در هکتار) و عملکرد روغن (1674.6 کيلوگرم در هکتار) بود که با تيمار کاربرد چندگانه کودهاي زيستي نيتروکسين- بيوفسفر- بيوسولفور تفاوت معني داري نداشت. در اين آزمايش با وجود اينکه کودهاي زيستي درصد روغن دانه (ويژگي کيفي) کنجد را به دلائلي همچون ويژگي هاي گياهي و يا نبود تاثيرگذاري ريزموجودهاي موثر آن کودها تغيير نداد، اما عملکرد کيفي محصول (عملکرد روغن) را به موازات عملکرد دانه افزايش داد.نتيجه گيري: نتايج اين پژوهش نشان داد که به طورکلي کاربرد کودهاي زيستي همانند کودهاي شيميايي مي تواند سبب افزايش ويژگي هاي رشدي و عملکرد کنجد شود. بالاترين عملکرد کنجد با کاربرد ترکيبي کودهاي زيستي و شيميايي به دست آمد. کاربرد اين کودها با افزايش شاخص سطح برگ و بهبود توانمندي گياه براي رشد بهتر و توليد بيشتر ماده خشک، موجب دستيابي به عملکرد بالاتر محصول شد. به طورکلي مي توان بيان داشت که براي توليد موفق و اقتصادي کنجد، افزون بر کودهاي شيميايي مي توان از کودهاي زيستي نيز استفاده کرد و در ضمن، از سودمندي هاي درازمدت اين نهاده ها همچون کاهش هزينه هاي مربوط به نهاده ها، پايداري توليد محصول و سلامت توليدات کشاورزي و همچنين محيط زيست بهره مند شد.
 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط:  
 
مقالات همایشی مرتبط: 
  • ندارد
 
طرح های مرتبط: 
 
مقالات بین المللی مرتبط: 
 
ارتباط خیلی زیاد ارتباط زیاد مرتبط ارتباط کمتر
 
ارجاعات: 
  • ثبت نشده است
 
استنادات: 
  • ثبت نشده است
 
+جهت ارجاع به این مقاله کلیک کنید(Cite).
APA : کپی

مصطفوی، م.، و نصیری محلاتی، م.، و کوچکی، ع. (1395). تاثیر کاربرد کودای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (.Sesamum indiucm L) در شرایط اقلیمی مشهد. کشاورزی بوم شناختی, 6(1), 197-212. https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297863Vancouver : کپی

مصطفوی محمدجواد، نصیری محلاتی مهدی، کوچکی علیرضا. تاثیر کاربرد کودای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (.Sesamum indiucm L) در شرایط اقلیمی مشهد. کشاورزی بوم شناختی. 1395 [cited 2022May25];6(1):197-212. Available from: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297863IEEE : کپی

مصطفوی، م.، نصیری محلاتی، م.، کوچکی، ع.، 1395. تاثیر کاربرد کودای زیستی و شیمیایی بر عملکرد کمی و کیفی کنجد (.Sesamum indiucm L) در شرایط اقلیمی مشهد. کشاورزی بوم شناختی, [online] 6(1), pp.197-212. Available: https://www.sid.ir/fa/journal/ViewPaper.aspx?id=297863. 

 
چکیده انگلیسی بازدید یکساله 60 مباني نظري و تجربي ونداليسم: مروري بر يافته هاي يك تحقيق
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی