برای اطلاع از آخرین مقالات علمی و اخبار کرونا(COVID-19) کلیک کنید

مشخصات مقاله

عنوان نشریه: 
 
اطلاعات شماره: 
بهار 1395 , دوره  6 , شماره  1 ; از صفحه 135 تا صفحه 150 .
 
عنوان مقاله: 

تاثير تراکم هاي افزايشي جو به عنوان گياه همراه بر مديريت علف هاي هرز يونجه

 
نویسندگان: 
 
آدرس:  
* گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده کشاورزی، دانشگاه زابل، زابل، ایران
 
چکیده: 

سابقه و هدف: يونجه يکي از مهم ترين گياهان علوفه اي جهان بوده و ممکن است به دليل کندي رشد در اوايل مراحل رشد رويشي به شدت مورد هجوم علف هاي هرز قرار بگيرد. بنابراين، شيوه هاي کشت و نمو يونجه تاثير شايان توجهي بر استقرار آن خواهند داشت. يک يونجه زار که به لحاظ توليد علوفه ماندگاري درازمدتي داشته باشد، مستلزم به کارگيري روش هاي مناسب و شايان اتکا در زمان استقرار است. کشت گياه همراه با يونجه مي تواند در جلوگيري از فرسايش، کاهش فشار ناشي از رقابت علف هاي هرز و توليد علوفه اي با کميت مناسب در اوايل فصل موثر باشد. گياه همراه، گياه تند رشدي است که با رشد تند خود بر علف هاي هرز چيره شده و موجب افزايش سود اقتصادي در سال استقرار يونجه مي شود. هدف از انجام اين تحقيق، بررسي تراکم هاي مختلف يونجه و گياه همراه جو بر عملکرد علوفه و کنترل علف هاي هرز در سال استقرار مي باشد.
مواد و روش ها: به منظور بررسي تاثير جو (
Hordeum vulgare L.) به عنوان گياه همراه بر جمعيت و زيست توده علف هاي هرز مزرعه يونجه (Medicago sativa L.) آزمايشي در سال زراعي 94-1393 در مزرعه موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور واقع در مشکين دشت کرج در قالب طرح بلوک هاي کامل تصادفي به صورت فاكتوريل با 4 تکرار اجرا شد. دو عامل تراکم يونجه در دو سطح 30 و 45 کيلوگرم در هکتار و تراکم جو در 6 سطح شامل 0، 30، 60، 90، 120 و 150 کيلوگرم در هکتار به عنوان تيمارهاي آزمايش در نظر گرفته شد. صفات اندازه گيري شده در اين آزمايش شامل عملکرد علوفه خشک، تراکم و زيست توده کل علف هاي هرز در چين اول و عملکرد علوفه خشک و زيست توده علف هاي هرز (در صورت وجود) در چين هاي دوم، سوم و چهارم بود.
نتايج و بحث: نتايج نشان داد که افزايش تراکم يونجه از 30 به 45 کيلوگرم در هکتار، موجب افزايش معني دار علوفه خشک توليدي (
8.6 درصد) سالانه شد. استفاده از تراکم هاي افزايشي جو به عنوان گياه همراه نيز نسبت به کشت خالص يونجه موجب افزايش چشمگير عملکرد سالانه يونجه شد که بيشترين افزيش عملکرد (حدود 80.57 درصد) مربوط به تراکم 60 کيلوگرم در هکتار جو بود. تراکم و زيست توده کل علف هاي هرز در چين اول تحت تاثير تيمارهاي افزايشي کشت مخلوط يونجه و جو قرار گرفت. استفاده از گياه همراه جو، افزون بر کاهش تراکم و زيست توده علف هاي هرز، موجب تضعيف بوته هاي يونجه و کاهش درصد حضور يونجه در علوفه چين اول شد. تاثير باقي مانده جو در چين هاي بعدي يونجه نيز مشاهده شد، به طوري که تراکم هاي افزايشي جو به عنوان گياه همراه در چين دوم نيز نسبت به شاهد، موجب کاهش زيست توده علف هاي هرز شدند.
نتيجه گيري: نتايج به دست آمده از اين تحقيق نشان داد، استفاده از جو در سال استقرار مي تواند نقش شايان توجهي در کاهش وابستگي به علف کش ها و افزايش علوفه با کيفيت داشته باشد. بنابر نتايج سال اول، کشت مخلوط يونجه و جو در منطقه يادشده به ازاي 45 و 60 کيلوگرم بذر در هکتار براي به ترتيب يونجه و جو، افزون بر افزايش علوفه توليدي، علف هاي هرز را نيز به صورت مناسبي کنترل مي کند.

 
کلید واژه: 

 
موضوعات مرتبط: 
 
ارجاعات: 
  • ندارد
 
 
مقالات نشریه ای مرتبط: 
 
مقالات همایشی مرتبط: 
 

  چکیده انگلیسی بازدید یکساله 307
 
 
آخرین های بلاگ
ورود به بلاگ مرکز اطلاعات علمی